Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava archivuje a zpřístupňuje:

- Vysokoškolské kvalifikační práce

- Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO

- Články z časopisů vydávaných na VŠB-TUO

- Publikační činnost VŠB-TUO v časopisech registrovaných ve Web of Science

Přístup k plným textům vysokoškolských kvalifikačních prací:

- Přístup mají interní uživatelé (zaměstnanci, studenti VŠB-TUO, registrovaní uživatelé Ústřední knihovny VŠB-TUO) na základě osobního čísla a LDAP hesla.

- Všichni ostatní zájemci mohou přístup získat na základě své registrace v Ústřední knihovně VŠB-TUO. O způsobu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních pracích VŠB-TUO viz fondy VŠKP a zpřístupňování VŠKP.

Repozitář spravuje Ústřední knihovna VŠB-TUO, která podporuje model otevřeného přístupu a účastní se projektu OpenAIRE.

 

V období 30. 1. - 28. 2. 2018 nebudou fyzicky dostupné práce ze skladu, sg. 200600001-200903899.