Show simple item record

dc.contributor.advisorPodjuklová, Jitkacs
dc.contributor.authorSuchánková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:53:25Z
dc.date.available2013-10-20T17:53:25Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101239
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractDisertační práce se zaměřuje na problematiku povrchových úprav, konkrétně na studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy. V teoretické části práce jsou detailně prostudovány a popsány dosavadní poznatky o povrchu ocelového substrátu. Jsou zde prostudovány charakteristické vlastnosti povrchu, povrchové napětí, smáčivost, integrita povrchu a v neposlední řadě moderní metody analýzy povrchu. Jelikož jsou předmětem zkoumání povrchy materiálů hutní produkce, je zde také zmíněna technologie válcování a samotná výroba válcovaných bezešvých rour. Detailně je zde také popsána technologie otryskávání, jenž se řadí mezi nejčastěji používané předúpravy povrchu ocelových mostních konstrukcí. Experimentální část práce je prakticky rozdělena do 3 dílčích částí, kde byly experimentálně testovány podkladové materiály a nátěrové systémy pro dlouhodobou a krátkodobou protikorozní ochranu. Trendem dnešní doby je používat nátěrové systémy, které je možno aplikovat v tenkých vrstvách za snížení celkových nákladů a ekologického dopadu na životní prostředí, tedy nátěrové systémy s minimálním obsahem VOC látek. Byly tedy záměrně vybrány a poté modifikovány nátěrové systémy splňující tyto požadavky. Výsledky experimentálních prací určí, který podkladový materiál je vhodný pro použití nátěrových systémů na bázi nanočástic a zda bude možno tyto nátěrové systémy poté využít v praxi.cs
dc.description.abstractDissertation focuses on the problem of surface treatment, namely the study of the influence of pretreatment of metal substrate on the corrosion resistance of the coating systems containing nanoelementy. In the theoretical part of the thesis investigated and described in detail the existing knowledge about the surface of the steel substrate. There are studied the characteristics of the surface, surface tension, wettability, surface integrity and ultimately modern methods of surface analysis. Since the subject of examination material surfaces metallurgical production, there is also mention of rolling technology and the production of the rolled seamless pipes. Detail is also described blasting technology, which is among the most commonly used surface preparation of steel bridge structures. The experimental part of the work is virtually divided into 3 sub-sections, which were experimentally tested substrates and coating systems for long-term and short-term corrosion protection. The trend today is to use paint systems that can be applied in thin layers to reduce the overall costs and the environmental impact on the environment, thus coating systems with minimal VOC substances. Were therefore purposely selected and then modified coating systems meet these requirements. The results of experimental work determined that the base material is suitable for use in coating systems based on nanoparticles, and whether these coating systems can then be used in practice.en
dc.format120, [41] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent7211967 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnátěrový systémcs
dc.subjectantikorozní ochranacs
dc.subjectocelový substrátcs
dc.subjectpovrchová úpravacs
dc.subjectpaint systemen
dc.subjectcorrosion protectionen
dc.subjectsteel substrateen
dc.subjectsurface treatmenten
dc.titleStudium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementycs
dc.title.alternativeThe study of the metal substrate pretreatment effect on the corrosion protection coating systems containing nanoelementsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201301574cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLasek, Stanislavcs
dc.contributor.refereeŠevčíková, Jarmilacs
dc.contributor.refereeKreislová, Kateřinacs
dc.date.accepted2013-07-30cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSUC148_FS_P2301_2303V002_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record