Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSekanina, Milancs
dc.contributor.authorFiebrich, Deniscs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:27:54Z
dc.date.available2014-08-05T09:27:54Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102323
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na historii a současnost péče o nechtěné děti a také na ekonomické a právní aspekty spojené s odložením dítěte do babyboxu. Cílem této práce je popsat vývoj péče o nechtěné děti a zhodnotit rozvoj sítě babyboxů v České republice. Dalším cílem je nalézt odpověď na otázku, jestli se skutečně matka nebo rodiče mohou dostat do natolik tíživé situace, aby museli své dítě do babyboxu vložit a v jakém poměru jsou náklady rodinné péče k ceně té ústavní. Posledním cílem je potvrzení či vyvrácení hypotézy, že pokud matka odloží své dítě do babyboxu, nedopouští se tím trestného činu. Úvodní kapitola je zaměřena na popis historie péče o nechtěné děti ve světě a na území České republiky a také na popis a hodnocení rozvoje sítě babyboxů u nás. V následující kapitole je rozvedena ekonomická problematika tohoto tématu prostřednictvím výpočtu a komparace nákladů na rodinnou a ústavní péči o dítě. Dále je ve třetí kapitole uveden výpočet nákladů na vybudování, provoz a údržbu sítě babyboxů v České republice. Ve čtvrté kapitole je vymezen legislativní rámec upravující práva dítěte odloženého do babyboxu. Dále je zde popis právního postupu zainteresovaných orgánů při odložení novorozence do babyboxu a komparace zákona o rodině a nového občanského zákoníku se zaměřením na ustanovení spojená s adopcí dítěte z babyboxu. Výsledkem práce je zjištění, že se matka nebo rodiče skutečně mohou dostat do takové finanční situace, kdy je pro ně výchova dítěte z ekonomického hlediska nenosná. Zároveň se podařilo potvrdit hypotézu o právním postupu v případě odložení dítěte do babyboxu.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the history and present of care of unwanted children as well as the economic and legal aspects associated with deferring a child in a babybox. The aim of this thesis is to describe the development of care of unwanted children and to evaluate the development of the network of babyboxes in the Czech Republic. Another goal is to answer the question, if indeed the mother or parents can get into such a difficult situation so that they had their baby in a babybox insert, the ratio of the cost of family care to the price of the institutional care. The final aim is to confirm or refute the hypothesis that if the mother defers her child in babybox, then she won´t commit the crime. The introductory chapter focuses on describing the history of the care of unwanted children in the world and in the Czech Republic and it also focuses on the description and evaluation of development of babyboxes network in our country. The next chapter elaborates economic problems of this topic through calculation and comparison of the cost of family and institutional child care. Furthermore, in the third chapter is presented the calculation of the cost of construction, operation and maintenance of the babyboxes network in the Czech Republic. In the fourth chapter is defined the legislative framework governing the rights of the child deferred into babybox. There is also a description of the legal procedure of involved authorities, when the newborn is deferred into babybox and there is also the comparison of the Family Code and the new Civil Code, focusing on provisions associated with adopting a child from the babybox. The main finding is that the mother or parents can really get into such a financial situation when a child's care is economically unbearable for them. We also managed to confirm the hypothesis of a legal procedure in the case of postponement of the child to the babybox.en
dc.format.extent1752604 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbabyboxcs
dc.subjecthistorie péče o nechtěné dětics
dc.subjectnáklady na ústavní výchovucs
dc.subjectnáklady na rodinnou výchovucs
dc.subjectpráva dítětecs
dc.subjectbabyboxen
dc.subjecthistory of care of unwanted childrenen
dc.subjectthe cost of institutional careen
dc.subjectthe cost of family careen
dc.subjectrights of the childen
dc.titleBabyboxy jako ekonomické a právní východisko pro matky nechtěných dětícs
dc.title.alternativeBaby Boxes as Economic and Legal Basis for the Mothers of Unwanted Childrenen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeElišerová, Vlastacs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department121 - Katedra ekonomické žurnalistikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a právo v žurnalisticecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisFIE0009_EKF_N6202_6202T095_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam