Show simple item record

dc.contributor.advisorTichý, Tomášcs
dc.contributor.authorBajgerová, Eliškacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:29:23Z
dc.date.available2014-08-05T09:29:23Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102416
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem práce je modelování úpadku vybraných středoevropských firem pomocí modelu CreditMetricsTM, propočet parametrů rozdělení pravděpodobnosti kreditního rizika a posouzení vlivu instrumentů zahrnutých v portfoliu na rizikovost portfolia. V teoretické části je vysvětleno kreditní riziko a jsou charakterizovány modely kreditního rizika, a to scóringové a sofistikované modely. Stěžejní částí této kapitoly je samotný popis výpočtu kreditního rizika pomocí vybraného modelu CreditMetricsTM analyticky i simulačně pro jeden instrument a pro portfolio instrumentů. V praktické části je stanoveno kreditní riziko portfolia sedmi obligací středoevropských firem pomocí modelu CreditMetricsTM a simulace Monte Carlo a jsou propočteny parametry rozdělení pravděpodobnosti. V poslední části práce jsou zhodnoceny výsledky zjištěné v praktické části a jsou také aplikovány přístupy korelace mezi dluhopisy a korelace aktiv. Hodnota střední hodnoty ztráty je zjištěna na 15 262,45 EUR. Směrodatná odchylka dosahuje hodnoty 49 985,64 EUR. Hodnota VaR portfolia je stanovena na 109 400,46 EUR. Ekonomický kapitál dosahuje výše 94 138,01 EUR. V rámci korelační analýzy mezi dluhopisy bylo zjištěno, že nejvíce rizikovým dluhopisem je v rámci portfolia dluhopis PGNiG s hodnotou rizika 2,83 %. Z korelační analýzy mezi aktivy vyplynulo, že firmy byly v malé míře ovlivněny systematickým rizikem a v průměru z 99,19 % byly ovlivněny jedinečným rizikem.cs
dc.description.abstractThe aim of thesis is modeling of probability of default for central european companies using the model CreditMetricsTM, calculation of parameters of the probability distribution of credit risk and influence assessment of instruments in the portfolio on the riskiness of the portfolio. The theoretical part is focused on describing of credit risk and scoring and proprietary credit risk models. The main part of this chapter is description of the analytical and simulation credit risk calculation for one instrument and for portfolio using CreditMetricsTM. In the practical part is calculated portfolio credit risk using CreditMetricsTM and Monte Carlo Simulation. There are calculated parameters of the probability distribution of credit risk too. In the last part of thesis are summarized the obtained results and applicated approaches correlations between bonds and asset correlations. The value of the mean loss is 15 262,45 EUR. The standard deviation reaches 49 985,64 EUR. The VaR of the portfolio is 109 400,46 EUR and economic capital amounts to 94 138,01 EUR. From the correlation analysis between bonds was found that the most risky bond in the portfolio is bond PGNiG with risk of 2,83 %. The assets correlations showed that firms were affected small by systematic risk factor and on average of 99,19 % by idiosyncratic factoren
dc.format.extent3700092 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCredit Riskcs
dc.subjectCreditMetricscs
dc.subjectVaRcs
dc.subjectmodely kreditního rizikacs
dc.subjectmíra návratnostics
dc.subjectpravděpodobnost defaultucs
dc.subjectratingcs
dc.subjectmatice přechoducs
dc.subjectsimulace Monte Carlocs
dc.subjectCholeského maticecs
dc.subjectprahy přechoducs
dc.subjectkorelace aktivcs
dc.subjectCredit Risken
dc.subjectCreditMetricsen
dc.subjectVaRen
dc.subjectCredit Risk Modelsen
dc.subjectRecovery Rateen
dc.subjectDefault Probabilityen
dc.subjectRatingen
dc.subjectTransition Matrixen
dc.subjectMonte Carlo Simulationen
dc.subjectCholesky Matrixen
dc.subjectDefault Thresholden
dc.subjectAsset Correlationsen
dc.titleModelování pravděpodobnosti úpadku středoevropských firemcs
dc.title.alternativeProbability of Default Modeling for Central European Companiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNovotný, Josefcs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBAJ0015_EKF_N6202_6202T010_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record