Show simple item record

dc.contributor.advisorPápeš, Martincs
dc.contributor.authorPoništ, Dávidcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:16:34Z
dc.date.available2014-08-05T10:16:34Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104181
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractHlavnou náplňou tejto bakalárskej práce je zautomatizovať meracie pracovisko, na ktorom by bolo možné simulovať starnutie optického vlákna. Automatizácia je pri tomto druhu merania zvlášť dôležitá, keďže starnutie optických vlákien je proces dlhodobý. Okrem iných výhod, ktoré samotná automatizácia prináša, je jej hlavný prínos v tom, že nutnosť prítomnosti obsluhy už nie je potrebná. V práci je navrhnutý potrebný merací systém a jeho následná automatizácia, ktorej najpodstatnejšou zložkou je riadiaci softvér pre zber nameraných dát. Softvér bol realizovaný pomocou integrovaného prostredia MATLAB a komunikácia s meracím systémom prebieha prostredníctvom štandardu RS-232. Funkčnosť softvéru bola následne overená na experimentálnom meraní.cs
dc.description.abstractThe main goal of the bachelor thesis is automating of measuring system which is used to simulate ageing of optical fibers. Automation is especially important for this kind of measurement since the process of fibers ageing is very long lasting. Besides other advantages, the main benefit of automation is no additional necessity for operation. There is designed an eligible measuring system in the thesis following with its automation. The most important part of the system is the control software for acquisition of measured data. The software was realized by integrating of interactive environment MATLAB and communication with measurement system is done through the RS-232 standard. The utility of the software was subsequently tested by experimental measurement.en
dc.format.extent2672761 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/unknowncs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectautomatizáciacs
dc.subjectoptické vláknacs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectstarnutiecs
dc.subjectGUIcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectGUIDEcs
dc.subjectoptický výkoncs
dc.subjectmerač optického výkonucs
dc.subjectThorlabscs
dc.subjectRS-232cs
dc.subjectRS-485cs
dc.subjectGPIBcs
dc.subjectUSBcs
dc.subjectEDFAcs
dc.subjectThorlabs PM100cs
dc.subjectautomationen
dc.subjectoptical fiberen
dc.subjectmanufacturingen
dc.subjectageingen
dc.subjectGUIen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectGUIDEen
dc.subjectoptical power meteren
dc.subjectoptical poweren
dc.subjectThorlabsen
dc.subjectRS-232en
dc.subjectRS-485en
dc.subjectGPIBen
dc.subjectUSBen
dc.subjectEDFAen
dc.subjectThorlabs PM100en
dc.titleNávrh a realizace automatizovaného měřicího systému pro stárnutí optických vlákencs
dc.title.alternativeDesign and Realization of Automated Measuring System for Fibers Ageingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePobořil, Radekcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPON0015_FEI_B2647_2601R013_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record