Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJahoda, Pavelcs
dc.contributor.authorBalcárková, Veronikacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:17:27Z
dc.date.available2014-08-05T10:17:27Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104218
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá jednou z oblastí teorie čísel. První část této práce se zabývá základními vlastnostmi dělitelnosti na okruhu celých čísel. Druhá část práce se věnuje relaci kongruence. Třetí část je nejrozsáhlejší a zabývá se jednotlivými kritérii dělitelnosti v desítkové a binární číselné soustavě. Poslední část je věnována matematickým výpočtům v programu MATLAB, kde jsou aplikována kritéria dělitelnosti obsažená v této bakalářské práci. Vytvořený program poskytuje hrubý horní odhad počtu prvočísel v různě velkých intervalech a seznam čísel, která i po použití vybraných kritérií dělitelnosti zůstávají v podezření, že jde o prvočísla.cs
dc.description.abstractThis Bachelor Thesis deals with one of the section of Number Theory. The first part of this Bachelor Thesis deals with basic properties of divisibility on the circuit of integers. The second part dedicates a congruence relation. The third part is the largest part and deals with divisibility criterions in decimal and binary system. The last part is dedicated to mathematical calculations in MATLAB, where are applicated the divisibility criterions, which are conteined in this Bachelor Thesis. The program provides an rough upper estimate of the prime numbers in different sized intervals and a list of numbers that even after applying the divisibility criterions remain under suspicion that these are prime numbers.en
dc.format.extent2221742 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/downloadcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectteorie číselcs
dc.subjectkritéria dělitelnostics
dc.subjectkongruencecs
dc.subjectdesítková soustavacs
dc.subjectbinární soustavacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectprvočíslocs
dc.subjectNumber Theoryen
dc.subjectDivisibility Criterionsen
dc.subjectcongruenceen
dc.subjectdecimal systemen
dc.subjectbinary systemen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectprime numberen
dc.titleKritéria dělitelnostics
dc.title.alternativeDivisibility criterionsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVodstrčil, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBAL0091_FEI_B2647_1103R031_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam