Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiřícs
dc.contributor.authorHoffová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:22:14Z
dc.date.available2014-08-05T10:22:14Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104453
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá možnou variantou měřícího zařízení, určeného pro průmyslové ohřívací pece. Použitím měřícího zařízení lze upřesnit parametry ohřevu pro optimalizaci ohřevových režimů. První část této diplomové práce se bude zabývat podrobnějším popisem jednotlivých druhů pecí, jejich pracovním prostorem, druhem vsázky, vnitřním přestupem tepla průběžné pece spolu s vykresleným teplotním polem. Budou zde popsány měřící okruhy ohřívacích pecí spolu s technickými prostředky. Cílem měření a tedy i celé diplomové práce bude otestovat různé druhy izolačních materiálů, stanovit dynamické charakteristiky zhotoveného fyzikálního modelu s různou skladbou vnitřní izolace.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with possible types of measuring devices intended for industrial heating furnace. Using a measuring device can specify parameters for the optimization of initial heat heating modes. The first part of this thesis will deal with a more detailed description of the various types of ovens, their work space, type of charge, the internal heat transfer continuous furnace temperature plotted along with temeperation field. Will be described measuring circuits of heating furnaces along with technical means. Objective measurement and thus of the whole thesis will test various types of insulating materials, determine to the dynamic characteristics of the made a physical model with different building inside the insulation.en
dc.format.extent3861657 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTermo box bariéra, přestup tepla, matematický model, součinitel teplotní vodivosti, ablativní materiály, aerogel, průmyslové ohřívací pece.cs
dc.subjectThermo – box barrier, heat transfer, mathematical model, the coefficient of thermal conductivity, ablative materials, airgel, industrial rating furnace.en
dc.titleIdentifikace tepelně izolačních vlastností měřícího zařízení.cs
dc.title.alternativeIdentification of the thermal insulation properties of the measuring device.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantGarzinová, Romanacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLEI003_FMMI_N3922_3902T042_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record