Show simple item record

dc.contributor.advisorKret, Jáncs
dc.contributor.authorBěleš, Davidcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:23:52Z
dc.date.available2014-08-05T10:23:52Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104579
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na znečištění ovzduší při výrobě koksu na koksárenské baterii. Konkrétně na emise tuhých znečišťujících látek. V úvodu práce je rozbor literárních rešerší s důrazem na emisní limity stanovené příslušnými kontrolními orgány Evropské unie a nové technologie používané ve světě. V dalších kapitolách je výroba koksu rozdělena do několika technologických uzlů a jsou zde sledovány konkrétní emisní úniky, jejich hodnota i četnost měření. Analýza je prováděná ve srovnání se třemi koksárenskými závody v Moravskoslezském kraji, jsou zde uvedené i emisní limity a skutečný objem znečištění, který je přepočtený na jednu tunu vyrobeného koksu. Ve shrnutí je zhodnocen dopad znečištění, možné způsoby regulace a minimalizace environmentálního zatížení koksárenským průmyslem. Poslední kapitolou je závěr, ve které je stručně shrnut obsah práce.cs
dc.description.abstractThe Bachelor work is focused on environmental pollution during the coke production on oven coke battery. Specifically, the emissions of solid pollutants. In the introduction, the analysis of literature search with an emphasis on the limits fixed by the competent supervisory authorities of the European Union and the new technology used in the world. In subsequent chapters, the production of coke is divided into several technology entity and are monitored specific emission leaks, their value and frequency measurements. The analysis is carried out in comparison with the three coking plants in the Moravian-Silesian region, listed here as well as the limits and the actual amount of pollution that is converted to one tonne of coke. In summary evaluates the impact of pollution, possible ways to control and minimize the environmental load coking industry. The last chapter is the conclusion, which is a brief summary of the work.en
dc.format.extent2964542 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkoksárenská baterie, koks, tuhé znečišťující látky, emisní limit, uhelná vsázkacs
dc.subjectcoke-oven battery, coke, solid pollutants, emission limit, coal chargeen
dc.titleZnečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksárenské bateriics
dc.title.alternativeAir Pollution by Solid Pollutants in the Production of Coke on Coke Oven Batteryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠokala, Dušancs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.contributor.consultantKalus, Marekcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBEL0029_FMMI_B2109_2109R035_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record