Show simple item record

dc.contributor.advisorDvoroková, Kateřinacs
dc.contributor.authorHanušová, Veronikacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:10:42Z
dc.date.available2015-07-22T09:10:42Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107539
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit připravenost Polska na vstup do eurozóny. K dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí použití metody historické k nástinu vývoje evropské měnové integrace, metody komparace pro srovnání vývoje makroekonomických ukazatelů, stanovených v konvergenčních kritériích. Dále byla použita metoda analýzy při zkoumání získaných statistických dat, a metoda dedukce pro zhodnocení plnění konvergenčních kritérií. Bakalářská práce je rozdělena do tří obsahových kapitol. První kapitola je věnována historickému vývoji evropské měnové integrace od 50. let 20. století po současnost. Druhá kapitola je zaměřena na Evropskou centrální banku a Polskou národní banku. Je zde vymezen vznik těchto bank, strategie měnové politiky a nástroje, které tyto banky používají ke splnění jejich hlavního cíle, kterým je cenová stabilita. Poslední kapitola se zabývá vyhodnocením připravenosti Polska na vstup do eurozóny, a to především zda jsou v Polsku plněna konvergenční kritéria v referenčním období 2006 až 2014. Při vypracování bakalářské práce bylo pomocí metody analýzy zjištěno, že Polsko nesplňuje všechna konvergenční kritéria, a tedy se prozatím nemůže stát součástí eurozóny. Z pěti oblastí plní Polsko pouze tři a to kritérium cenové stability, kritérium dlouhodobé úrokové sazby a kritérium vládního dluhu. Poslední dvě kritéria tedy kritérium veřejného deficitu a kritérium stability měnového kurzu, nejsou v Polsku plněna. Ani ve střednědobém výhledu se zatím neočekává, že by byla v Polsku splněna všechna kritéria. Největším problémem je kritérium veřejného deficitu, kdy hodnota zadlužení dosahuje skoro dvakrát větší hodnoty, než je stanovená referenční hodnota.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to evaluate the readiness of Poland to join the euro zone. To achieve this it was necessary to use historical method to outline the development of European monetary integration, and comparative method for comparison of macroeconomic indicators set in the convergence criteria. Further an analysis method was used in the examination of the statistical data, and the deduction method for evaluating the fulfilment of the convergence criteria. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is devoted to the historical development of European monetary integration from the 50s of the 20th century to the present. The second chapter focuses on the European Central Bank and the National Bank of Poland. Here, the emergence of these banks is defined together with the monetary policy strategy and instruments that these banks use to achieve their main objective, which is price stability. The last chapter deals with evaluating the readiness of Poland to join the euro zone, especially whether Poland fulfilled the convergence criteria during the reference period from 2006 to 2014. When drafting this thesis, methods of analysis determined that Poland does not fulfil all the convergence criteria, and thus cannot become a part of the euro zone so far. Poland fulfils only three criteria from the total number of five. These are price stability criterion, the criterion of long-term interest rates and government debt criterion. The last two criteria, which are public deficit and exchange rate stability criterion, are not met in Poland. Even in the medium term, Poland is not expected to meet all the criteria. The biggest problem is the public deficit criterion when the value of debt is almost twice more value than the reference value.en
dc.format.extent2016731 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEurozónacs
dc.subjectEurocs
dc.subjectEvropská centrální bankacs
dc.subjectPolskocs
dc.subjectMěnová uniecs
dc.subjectKonvergenční kritériacs
dc.subjectEurozoneen
dc.subjectEuroen
dc.subjectEuropean Central Banken
dc.subjectPolanden
dc.subjectMonetary Unionen
dc.subjectConvergence Criteriaen
dc.titlePolsko v procesu evropské měnové integracecs
dc.title.alternativePoland in the Process of European Monetary Integrationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSychra, Zdeněkcs
dc.date.accepted2015-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHAN0120_EKF_B6202_6210R004_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record