Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLapčík, Vladimírcs
dc.contributor.authorŠtecová, Markétacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:12:28Z
dc.date.available2015-07-22T09:12:28Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107937
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractTato diplomová práce bude pojednávat o vlivech letecké dopravy na životní prostředí. V úvodní části je charakterizována letecká doprava a letiště od jejich vzniku po současnost. Po té následuje legislativa týkající se letecké dopravy a mezinárodní úmluvy s nimi spjaté. Dále následuje popis jednotlivých vlivů letecké dopravy, které působí negativně na životní prostředí. Bude se jednat hlavně o hluk, emise a faunu, především ptactvo. Dále jsou neopomenutelné vlivy na ovzduší, půdu a další. Další kapitola pojednává o samotném Letišti Leoše Janáčka v Mošnově a o jeho vlivu na životní prostředí, zejména o střet ptáků s letadly a vliv hluku na jeho okolí. Závěrečná část je věnována návrhům na snížení zatížení vlivu z hlediska hluku na jeho okolí a případné návrhy na snížení počtu střetu letadel s ptáky.cs
dc.description.abstractThis thesis will discuss the impact of air transport on the environment. In the introductory part is characterized airline and airport from their begining to the present. Then there will be legislation about air transport and international conventions associated with them. This is followed by a description of the impact of air transport, which has a negative effect on the environment. It is mainly noise, emissions and fauna, especially birds. There are also indispensable influences on air, soil, and more. The next chapter discusses about Leos Janacek Airport in Mošnov and about his impact on the environment, especially on conflict between aeroplanes with birds and noise impact of that on surroundings. The final section is devoted to suggestions for reducing the burden in terms of noise impact on its surroundings and any suggestions for reducing the number of aircraft conflict with birds.en
dc.format.extent7681474 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvliv, letecká doprava, letiště, životní prostředí, ptáci, hlukcs
dc.subjectimpact, air transport, airport, environment, birds, noiseen
dc.titleVliv letecké dopravy na životní prostředícs
dc.title.alternativeImpact of Air Transportation on the Environmenten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKaločajová, Andreacs
dc.date.accepted2015-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální managementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSTE0274_HGF_N2102_6208T031_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam