Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDavid, Jiřícs
dc.contributor.authorMorbitzer, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:19:59Z
dc.date.available2015-07-22T09:19:59Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109009
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractHlavním posláním společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., je zajištění efektivního provozu plynárenských sítí ve skupině RWE Česká republika, spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům, vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví, osob a majetku. Kromě zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenských zařízení je jednou z priorit společnosti zajištění efektivního provozu plynárenských zařízení. Právě k zefektivnění provozu, snížení nákladů s využitím moderních technologií by měla přispět i tato diplomová práce, která je zaměřená na oblast protikorozní ochrany plynovodů ve správě společnosti RWE DS s.r.o. Předmětem bylo analyzovat celkový způsob, jakým je v současné době zajištěn provoz stanic katodické ochrany (SKAO), přenos provozních dat ze stanic SKAO včetně možnosti dálkového řízení těchto stanic. Cílem diplomové práce bylo navržení takového způsobu provozu stanic SKAO, který by jednak zvýšil spolehlivost aktivní protikorozní ochrany plynovodů, snížil možnost vzniku a rizika havárií, zefektivnil provoz SKAO a snížil energetickou náročnost těchto stanic – modernizací zdrojů a možností jejich dálkového řízení tj. možností vizualizace všech stanic v systému SCADA.cs
dc.description.abstractThe main mission of the company RWE Distribuční služby is to ensure efficient operation of gas to customers, high safety gas facilites, environmental protection and health protection of persons or property. In addition to providing reliable and safe operation of gas facilities is one of the priorities of ensuring the effective operation of gas facilities. Now to streamline operations, reduce costs using modern technology would help this thesis, which is focused on the gas pipeline corrosion in the management company RWE DS sro The object was to analyze the overall way it is currently provided traffic cathodic protection stations (SKAO) transmit operational data from stations SKAO including the possibility of remote control stations. The aim of this thesis was to propose such a method of operation of stations SKAO, which both increase the reliability of active corrosion protection of pipelines, reduce the possibility of accidents and risks, streamline operations and reduce SKAO energy intensity of these stations - modernization of resources and the possibility of remote control. The possibility of visualizing all stations in the SCADA systémen
dc.format.extent18942264 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectStanice katodické ochrany, SKAO, systému SCADA, bezpečný a spolehlivý provozcs
dc.subjectStations of cathodic protection, SKAO, SCADA system, safety and reliable operationen
dc.titleOptimalizace provozu stanic katodické ochrany na VTL plynovodech RWEcs
dc.title.alternativeOptimizing the operation of cathodic protection stations on VTL gas pipelines RWEen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.date.accepted2015-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantGarzinová, Romanacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMOR0031_FMMI_N3922_3902T042_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam