Show simple item record

dc.contributor.advisorHalama, Radimcs
dc.contributor.authorŠmach, Jiřícs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:23:23Z
dc.date.available2015-07-22T09:23:23Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109731
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractŠmach, J Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pevnosti a pruţnosti, 2015, Vedoucí práce: Halama, R. Tato bakalářská práce se zabývala porovnáním výsledků měření posuvů, deformací i napětí metodou ESPI (Electronic Specie Pattern Interferometry) a výpočtu MKP (Metoda Konečných Prvků) na vybraných praktických aplikacích. Nejdříve bylo provedeno ověření, zda podává MKP a ESPI metoda obdobné výsledky. Ve všech kapitolách se prolíná MKP a ESPI metoda. U vybraných úloh bylo doplněno také analytické řešení, případně měření laserovým profilometrem. Ukázány jsou moţnosti vyuţití metody ESPI pro stanovení elastických konstant materiálu, a to jako náhrada extenzometru, či přímo na reálné součásti, coţ bylo vyuţito přímo pro určení kritického místa konstrukčního dílu motocyklu. Všechny numerické výpočty byly provedeny pomoci MKP v programu Ansys Workbench15.0.cs
dc.description.abstractŠmach, J Determination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Method: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2015, Thesis head: Halama, R. This bachelor thesis deals of comparing results measurement shift, deformation and stress by ESPI method (Electronic Specie Pattern Interferometry) and calculation by FEM (Finite Element Method) on selected practical applications. First was make verification, whether submitted FEM and ESPI method similar results. In all chapters mingle FEM and ESPI method. At selected tasks was added analytical solution, eventually measurement by laser profilometer. Shown are the possibilities of using ESPI method for assessment elastic constants of material, and not as a substitute extensor, or directly to real components, which was used directly for determinate of Hot Spots of Motorcycle Structural Part. All numerical calculation was making by FEM in program Ansys Workbench 15.0.en
dc.format.extent4763187 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectESPIcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectmotocyklcs
dc.subjectPoissonovo číslocs
dc.subjectYoungův modulcs
dc.subjectESPIen
dc.subjectMKPen
dc.subjectmotorcycleen
dc.subjectPoisson’s numberen
dc.subjectYoung’s modulusen
dc.titleStanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metodycs
dc.title.alternativeDetermination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Methoden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠofer, Michalcs
dc.date.accepted2015-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department339 - Katedra pružnosti a pevnostics
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSMA0022_FS_B2341_3901R003_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record