Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věracs
dc.contributor.authorParchański, Petrcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:36Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:36Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110030
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractPARCHAŃSKI, Petr. Fyzická ochrana objektu rekreační chaty. Ostrava, 2015. 56 s., 3 s. příloh. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. Tématem této bakalářské práce je fyzická ochrana rekreačního objektu, zhodnocení současného stavu fyzické ochrany a návrh inovativních opatření. V úvodní části práce je popsána právní úprava dotýkající se problematiky fyzické ochrany a základní teorie fyzické ochrany. Hlavní část práce se zabývá konkrétním rekreačním objektem, jeho popisem, popisem lokality, v níž se nachází a zhodnocením současného stavu fyzické ochrany. Dále jsou na základě analýzy vyhodnocena možná rizika a navrhnuta inovativní opatření fyzické ochrany včetně vyjádření jejich finančních nákladů.cs
dc.description.abstractPARCHAŃSKI, Petr. Physical protection of recreational cottage. Ostrava, 2015. 56 p., 3 p. of attachments. Bachelor thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava at Department of security service. Supervisor of the bachelor thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. The theme of this bachelor thesis is the physical protection of recreational object, assessing the current state of physical protection and design of innovative measures. In the introductory part is describing the legislation related to the issue of physical protection and basic theory of physical protection. The main part deals with specific recreational object, its description, describing the area in which it is located and assessing the current state of physical protection. Furthermore on the basis of an analysis evaluated potential risks and designed innovative measures of physical protection, including the expression of their financing costs.en
dc.format.extent3521555 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectfyzická ostrahacs
dc.subjecttechnická ochranacs
dc.subjectrežimová ochranacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectphysical securityen
dc.subjecttechnical protectionen
dc.subjectregime protectionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleFyzická ochrana objektu rekreační chatycs
dc.title.alternativePhysical protection of recreational cottageen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomírcs
dc.date.accepted2015-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPAR0040_FBI_B3908_3908R005_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record