Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorProkop, Pavelcs
dc.contributor.authorTrčková, Helenacs
dc.date.accessioned2015-07-23T05:17:42Z
dc.date.available2015-07-23T05:17:42Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110403
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractCelosvětový rozvoj průmyslu a techniky je neodvratně spojen s obrovským čerpáním neobnovitelných surovinových zdrojů, s čímž souvisí mimo jiné také rychlý nárůst objemů znečišťujících látek a odpadů. Tím vznikají značné škody na životním prostředí a v předložené disertační práci se hodnotí jejich dopad na krajinu, a v určitém smyslu i na kvalitu života. Pouhé hodnocení škod při těžbě a využití nerostných surovin by ale bylo samoúčelné. Proto je podstatným prvkem disertační práce také způsob, jak tyto vlivy zmírnit a následně napravit škody, které byly při této činnosti způsobeny. Nezbytnou součástí při těžbě a zpracování nerostných surovin, i následné rekultivaci jsou legislativní akty. Proto jsou také součástí disertace a to v kontextu se zmírněním vlivů těžby na životní prostředí a povinností, jaké z nich vyplývají organizaci, která životní prostředí poškodila.cs
dc.description.abstractThe worldwide development of the industry and technology is inevitably associated with a huge drawing of non-renewable resources, which relates, inter alia, also the rapid increase in volumes of pollutants and waste. This creates significant environmental damage and in the doctoral thesis shall be assessed by their impact on the landscape, and a sense on the quality of life. The mere evaluation of damages during the extraction and utilization of mineral resources should be an end in themselves. It is therefore an essential element of the dissertation also a way to mitigate these effects, and then repair the damage that has been caused by this work. An essential part of the extraction and processing of mineral raw materials, as well as the subsequent reclamation are legislative acts. Therefore they are also part of the dissertation and that in the context of lessening the effects of mining on the environment and the obligations which derive from them an organization that environmental damage.en
dc.format114, [20] l. : il.cs
dc.format.extent7206027 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnerostné surovinycs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectmineralsen
dc.subjectminingen
dc.subjectwasteen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectlegislationen
dc.titleHodnocení škod na životním prostředí při těžbě a využití nerostných surovin.cs
dc.title.alternativeAnalysis of damage on the environment by the extraction and management of mineral resources.en
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201500586cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeZapletal, Pavelcs
dc.contributor.refereeSchellong, Lubomírcs
dc.contributor.refereeLát, Jindřichcs
dc.date.accepted2015-06-16cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornictví a hornická geomechanikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPET74_HGF_P2111_2101V012_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam