Show simple item record

dc.contributor.advisorKafka, Václavcs
dc.contributor.authorBabiš, Pavelcs
dc.date.accessioned2015-07-23T05:17:51Z
dc.date.available2015-07-23T05:17:51Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110421
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractV současném dynamickém podnikatelském prostředí je pro podniky nutností neustále hledat a rozvíjet nové metody řízení. V souvislosti s touto potřebou se stále častěji uvádí pojem controlling. Moderní systém controllingu je definován jako informační systém, který má za úkol analyzovat podnik a nalézt místa, kde dochází k neefektivní spotřebě nákladů. Výstupem z controllingu je reporting. Reporting je v podstatě souhrn všech výkazů a ukazatelů, které jsou v podniku tvořeny. Cílem reportingu je informovat vedoucí pracovníky o všech důležitých okolnostech, které nastaly, anebo teprve nastanou. Z analyzovaných průzkumů provedených v letech 2007 až 2012 zaměřených na řízení výkonnosti podniků, na postavení controllingu a využití reportingu v současné podnikatelské praxi vyplynula potřeba podniků zlepšit systém reportingu. Cílem této disertační práce je definovat obecný model pro tvorbu reportu za pomocí vícekriteriální metody rozhodování. Obecný model je ověřen pomocí pilotní aplikace na dvou průmyslových podnicích. Dále je v rámci disertační práce provedeno vyhodnocení průzkumů provedených v oblasti controllingu. Cílem je nalézt oblasti, na které se v současné době soustředí průmyslové podniky a oblasti které by měly být dále rozvíjeny. Předkládaná disertační práce definuje controlling včetně jeho jednotlivých druhů a nutnost jeho implementace v podniku. Dále definuje efektivní reporting a jeho součást dashboard. Na závěr teoretické části jsou definovány vícekriteriální metody rozhodování se zaměřením na analytický síťový proces. V praktické části jsou analyzovány průzkumy provedené v oblasti reportingu a definován obecný model pro tvorbu analyticko-informačního reportu. Pro výběr nejvhodnějších ukazatelů je použita metoda ANP (Analytic Network Process), která umožňuje zohlednit všechny vazby v systému. Obecný model je ověřen formou pilotní aplikace na dvou podnikatelských subjektech (Huisman Konstrukce, s.r.o. a Slévárny Třinec, a.s.). Závěrem předložená práce konstatuje, že definovaný obecný model je použitelný a přínosný při hledání vhodných ukazatelů pro reporting.cs
dc.description.abstractIn today´s dynamic business environment is essential for enterprises to constantly seek and develop new methods of corporate governance. In connection with this, it is increasingly presents the concept of controlling. Modern controlling system is defined as an information system that aims to analyze the enterprise and find places where there is inefficient cost consumption. The output of controlling is reporting. Reporting is basically a summary of all reports and indicators that are created in the company. The main target of reporting is to inform managers about all important circumstances that occurred or will happen. The analyzed surveys conducted between 2007 and 2012 which were focused on business performance management, status of controlling and usage of reporting in the current business practice revealed the need of improvement in the corporate reporting system. The main aim of this thesis is to define a general model for creating reports using multi-criteria decision-making methods. The general model is validated by pilot application on two industrial enterprises. Furthermore is in the thesis conducted interpretation of the surveys from the area of controlling. The aim is to find places on which are companies focused and areas that should be further developed. This thesis defines controlling including its individual types and the necessity for its implementation in the company. It also defines the effective reporting and its part dashboard. At the end of the theoretical part are defined multi-criteria decision-making methods with a focus on analytic network process. In the practical part are analyzed surveys conducted in reporting and defined a general model for the creation of analytical-informational report. To select the most appropriate indicators is used ANP (Analytic Network Process) method, which allows to take into account all the links in the system. The general model is validated through pilot application in two business entities (Huisman Konstrukce, s.r.o. and Slévárny Třinec, a.s.). Finally, the presented study finds that defined general model is applicable and beneficial in finding suitable indicators for management reporting.en
dc.format146, [18] l. : il. + 1 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent3054739 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcontrolling, reporting, podniková výkonnost, vícekriteriální metody rozhodování, analytický síťový proces, dashboard, modelcs
dc.subjectcontrolling, reporting, business, performance, multi-criteria decision making methods, analytic network proces, dashboard, modelen
dc.titleReporting pro analyticko-informační funkci controllingu průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeReporting for analytical-informational function of controlling in industrial enterpriseen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201500355cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMeca, Břetislavcs
dc.contributor.refereeJaník, Ivocs
dc.contributor.refereeStibor, Miroslavcs
dc.date.accepted2015-05-28cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programŘízení průmyslových systémůcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBAB063_FMMI_P3925_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record