Show simple item record

dc.contributor.advisorKřivda, Vladislavcs
dc.contributor.authorPíštěk, Daliborcs
dc.date.accessioned2016-01-20T11:31:04Z
dc.date.available2016-01-20T11:31:04Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111157
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.descriptionImport 20/01/2016cs
dc.descriptionImport 11/02/2016cs
dc.description.abstractPÍŠTĚK, Dalibor. Okružní křižovatka Rožnovská - Masarykova - Nádražní ve Valašském Meziříčí. Ostrava. 66 s. 2015. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Cílem diplomové práce je analyzovat bezpečnost silničního provozu na okružní křižovatce Rožnovská - Masarykova - Nádražní ve Valašském Meziříčí a navrhnout potřebná opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Součástí diplomové práce je zpracovaný dopravní průzkum, průzkum intenzit dopravy, směrový průzkum, výpočet prognózy intenzit dopravy pro výhledový rok 2030, kapacitní výpočty, analýza dopravní nehodovosti. Je vypracován návrh stavebního uspořádání, jehož průjezdnost je ověřena vlečnými křivkami v programu AutoTURN, simulace dopravních proudů je provedena v programu PTV VISSIM. V závěru práce jsou vyhodnocena řešení nového stavebního uspořádání okružní křižovatky, které vedou k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.cs
dc.description.abstractPÍŠTĚK, Dalibor. Roundabout Roznovska - Masarykova - Nadrazni in Valasske Mezirici. Ostrava. 66 p. 2015. Thesis. VŠB - Technical University of Ostrava. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Aim of this thesis is to evaluate the status of road safety at the roundabout Roznovska - Masarykova - Nadrazni in Valasske Mezirici and propose the necessary measures to improve the flow and safety of traffic. Part of the thesis is processed traffic survey, survey traffic intensity, directional survey, calculation of projected traffic volume for a prospective 2030, capacity calculations, analysis of traffic accidents. There is a proposal of building layout, the passability is verified beam curves in the program AutoTURN, traffic flow simulation is performed in the program PTV VISSIM. In the end of the thesis there are evaluated new solutions of construction layout roundabout, which leads to improve the traffic flow and safety of traffic.en
dc.format.extent3935522 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdopravní průzkumcs
dc.subjectvýpočet kapacitycs
dc.subjectdopravní nehodovostcs
dc.subjectAutoTURNcs
dc.subjectPTV VISSIMcs
dc.subjecttraffic surveyen
dc.subjectcapacity calculationen
dc.subjecttraffic accidentsen
dc.subjectAutoTURNen
dc.subjectPTV VISSIMen
dc.titleOkružní křižovatka Rožnovská - Masarykova - Nádražní ve Valašském Meziříčícs
dc.title.alternativeRoundabout Roznovska - Masarykova - Nadrazni in Valasske Meziricien
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLaža, Josefcs
dc.date.accepted2016-01-14cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stavbycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPIS0017_FAST_N3607_3607T036_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record