Show simple item record

dc.contributor.advisorJelínek, Petrcs
dc.contributor.authorAdámková, Eliškacs
dc.date.accessioned2016-02-15T07:34:18Z
dc.date.available2016-02-15T07:34:18Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111287
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.descriptionImport 15/02/2016cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá zcela původní technologií, aplikací jednorázových solných jader pro předlévání otvorů a dutin tlakově litých odlitků z Al - slitin. Tato jádra jsou připravována z čistých krystalických solí (anorganického původu) a kompozitních směsí, která jsou rozpustná ve vodě. Rozpustnost jader umožňuje zpětnou rekrystalizaci solí z vodného roztoku, čímž vytváří podmínky pro dosažení uzavřeného ekologického cyklu výroby jader. V rámci práce byly řešeny dvě technologie výroby jader, vstřelování a vysokotlaké lisování, s cílem dosáhnout vysokých pevností jader i za zvýšených teplot (především v ohybu), stability proti navlhání, rozměrové přesnosti a hladkosti předlitých otvorů. To vše bylo predikováno na zkušebním odlitku, umožňujícím technologické změny, především rychlost kovu v zářezech, dotlak a polohu vstřiku vůči solným jádrům (eroze jader). Taktéž byla řešena kinetika rozpouštění jader ve vodném prostředí včetně následné energetické (finanční) náročnosti rekrystalizace soli z roztoku. Závěr práce je věnován přípravě a ověření kompozitních směsí solných jader na reálném odlitku turbokompresoru v provozu tlakové slévárny hliníku Kovolis Hedvikov, a.s. Třemošnice.cs
dc.description.abstractThis dissertation discusses a quite new and original method of application of disposable salt cores for pre-casting of holes and cavities in high pressure die castings in aluminium alloys. These cores are prepared from pure crystalline salts, (inorganic in origin), and composite mixtures which are water soluble. Solubility of the cores allows re-crystallization of the salts from the aqueous solution thereby creating the conditions to achieve an ecological closed loop core production system. The dissertation also discusses the development and manufacture of salt cores using high pressure pressing and shooting in order to achieve high strength cores with good bending strength, stability against moisture absorption, dimensional accuracy and low surface roughness of the pre-cast holes. All this was predicated on a test casting, allowing technological changes, particularly the velocity of the metal in the gates, holding pressure and position of injection against salt cores (erosion of cores).The kinetics of dissolving the cores in water was also investigated including the subsequent energy efficiency of re-crystallization from the salt solution. The conclusion is dedicated to the preparation and verification of salt cores to produce a real casting of a turbocompressor in the foundry of the joint-stock company of Kovolis Hedvikov, a.s. Třemošnice.en
dc.format87 l. : il.cs
dc.format.extent19486441 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsolné jádrocs
dc.subjectKClcs
dc.subjectNaClcs
dc.subjectkompozitní jádracs
dc.subjectvysokotlaké odlévánícs
dc.subjectaalt coreen
dc.subjectKClen
dc.subjectNaClen
dc.subjectcomposite coresen
dc.subjecthigh pressure die-castingen
dc.titleRozpustná slévárenská jádra na bázi anorganických solícs
dc.title.alternativeSoluble foundry cores based on inorganic saltsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201600020cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHoráček, Milancs
dc.contributor.refereeNová, Ivacs
dc.contributor.refereeHavlíček, Františekcs
dc.date.accepted2016-01-28cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchMetalurgická technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisADA331_FMMI_P2106_2109V036_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record