Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBrychta, Josef
dc.contributor.authorProcházka, Josef
dc.date.accessioned2016-11-01T09:46:36Z
dc.date.available2016-11-01T09:46:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/112244
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá možností nahrazení současné technologie výroby vnitřních kroužků ložiska. Jedná se o náhradu procesu broušení vnější plochy kroužku soustružením na moderních CNC strojích. Hlavním cílem bylo prokázání možnosti náhrady procesu broušení soustružením z důvodu nutnosti značného navýšení výroby těchto kroužků a s tím spojených investic do nových linek. V této práci se zaměřuji na technické řešení této změny, seznámení se současnou metodou výroby, rovněž byl proveden experiment výroby kroužku. Hlavní část disertační práce obsahuje popis jednotlivých částí experimentu, použité stroje, nástroje a řezné parametry pro obrábění, použité metody a přístroje pro měření jednotlivých parametrů. Hlavní část experimentu – soustružení vnitřního kroužku byla provedena ve firmě Koyo Bearings v Olomouci. K měření a vyhodnocování jsem použil přístroje na oddělení metrologie této firmy. Vybrané nejvhodnější kroužky byly změřeny metodou RTG difraktometrie ve spolupráci s VŠB TU-Ostrava a Žilinskou univerzitou v Žilině. Následuje rozbor a vyhodnocení naměřených výsledků experimentů. Závěrečná část obsahuje shrnutí výsledků. Jsou zde uvedeny závěry a přínosy pro vědu a výzkum a také pro praxi. V této kapitole jsou rovněž uvedená doporučení pro další výzkum popisované problematiky a návrh dalších experimentů a měření pro lepší zdůraznění a potvrzení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThis doctoral dissertation is concerned with the possibility of a change in bearing inner ring technology. In short, technological change is based on machining a raceway with a modern CNC turning machine instead of an outer diameter grinder. The main objective is to demonstrate such a change as reaction to the increased production volume of inner rings. In this paper, we focus on the technical approach towards the technological change along with getting to know current manufacturing conditions. Furthermore, the proposed change is verified by experiment. The main part of dissertation contains a description of each parts of the experiment, cutting parameters, methods and instruments of measuring of parameters. The main part of the experiment - measuring the wear of tools, durability of inserts and roughness were made in the firm Koyo Bearings in Olomouc. The main part of work contains a description of all experiment steps, cutting parameters, methods, and gauges. Experiments — dealing with the wear of tooling, cutting insert durability — were undertaken in the Koyo Bearings Company in Olomouc. Next chaps describes the analysis and evaluation of measured results of the experiment using graphs and tables of measured and calculated values. The final part includes a summary of the results. There are conclusions of science and research and for practice too. This chap also provided recommendation for the further research this issues and propose other experiments and measurements to the better emphasize and confirm the results. Next chapter describes the analysis and evaluation of experiment outcomes by using charts and tables. The final part contains the summary of all results, including scientific conclusions and contributions to the academic and applied research. This chapter also provides recommendations for further research of described problems to further improve gained outcomes.en
dc.format119 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent11642363 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectObráběnícs
dc.subjectložiskacs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectdifraktometriecs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjectMachiningen
dc.subjectBearingsen
dc.subjectExperimenten
dc.subjectDifractometryen
dc.subjectRoughnessen
dc.titleExperimentální ověření možnosti změny technologie výroby vnitřních kroužků ložiskacs
dc.title.alternativeExperimental Verification of the Possibility of Changing Technology of the Inner Rings of Bearingsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201600099cs
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeŠtekláč, Dušancs
dc.contributor.refereeDemeč, Petercs
dc.contributor.refereeVraštil, Mariáncs
dc.date.accepted2016-05-05
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPRO112_FS_P2346_2303V002_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam