Show simple item record

dc.contributor.advisorDluhošová, Dana
dc.contributor.authorZbončaková, Martina
dc.date.accessioned2016-11-01T13:24:54Z
dc.date.available2016-11-01T13:24:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/113776
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti s využitím dvoufázové metody diskontovaných peněžních toků DCF-Entity a dvoufázové metody ekonomické přidané hodnoty EVA-Entity, které patří do skupiny výnosových metod. Mimo úvod a závěr je práce rozdělena do tří stěžejních kapitol. První kapitola se týká problematiky oceňování podniků. Jsou zde vysvětleny základní pojmy související s oceňováním, vyjmenovány způsoby stanovení nákladů kapitálu a popsán postup oceňování včetně jednotlivých metod pro stanovení hodnoty podniku. Poslední tématikou je citlivostní analýza. V další kapitole je stručně charakterizována společnost Nekupto s.r.o. a provedena strategická, finanční i SWOT analýza. Na základě zhodnocení dosavadního vývoje je vytvořen finanční plán podniku na 4 roky dopředu. Ve třetí kapitole jsou stanoveny náklady kapitálu pomocí stavebnicové metody, vyčíslena hodnota čistých operačních aktiv a čistého operačního zisku po zdanění. Následuje samotné ocenění oběma výše uvedenými metodami. Východiskem pro výpočet jsou přitom stejné vstupní veličiny pro obě metody, což by mělo zajistit rovnost obou metod. Následuje citlivostní analýza pro metodu DCF-Entity i EVA Entity a vzájemná komparace dosažených výsledků. Práce může být použita vlastníkem podniku ke zjištění pravděpodobné prodejní ceny v případě, že by v budoucnu zvažoval jeho prodej.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to establish the market value of the company using a two-phased discounted cash flow method DCF-Entity and two-phased method of economic value added EVA-Entity. Apart from the introduction and the conclusion, the work is divided into three chapters. The first chapter concerns the issue of evaluation of companies. It explains basic concepts related to evaluation, there are enumerated methods of determining the cost of capital and describes the process of valuation, including the various methods for determining the value of the company. The last theme describes sensitivity analysis. The next chapter briefly characterizes Nekupto s.r.o. and implements strategic, financial and SWOT analysis. Based on evaluation of the existing development is compiled the financial plan for 4 years ahead. In the third chapter are determined costs of capital using the build-up model and calculated value of the net operating assets and net operating profit after tax. It’s followed by rating by both of the mentioned methods. Way-out for the calculation are the same input variables for both methods, which should ensure equality of both methods. Next is sensitivity analysis for DCF-Entity method and also EVA-Entity and comparison of achieved results. This work can be used by owner of a company to establish probable selling price in case he wants to sell it in the future.en
dc.format.extent3026506 bytes
dc.format.mimetypeapplication/force-download
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectvýnosové metodycs
dc.subjectDCF-Entitycs
dc.subjectEVA-Entitycs
dc.subjectnáklady kapitálucs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectcitlivostní analýzacs
dc.subjectčistá operační aktivacs
dc.subjectčistý operační zisk po zdaněnícs
dc.subjectevaluationen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectreturn methodsen
dc.subjectDCF-Entityen
dc.subjectEVA-Entityen
dc.subjectcosts of capitalen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.subjectnet operating assetsen
dc.subjectnet operating profit after taxen
dc.titleOcenění podniku vybranými metodamics
dc.title.alternativeValuation of the Company by Selected Methodsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKulil, Vladimír
dc.date.accepted2016-05-26
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financí
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisZBO0015_EKF_N6202_6202T010_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record