Show simple item record

dc.contributor.advisorVykydal, David
dc.contributor.authorDavidová, Marta
dc.date.accessioned2016-11-02T12:10:47Z
dc.date.available2016-11-02T12:10:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114346
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je analýza interních neshod a jejich příčin a návrh opatření k jejich eliminaci ve vybraném strojírenském podniku. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat výskyt interních neshod a navrhnout vhodná opatření, která mají vést ke zlepšení systému managementu kvality, a tím eliminovat výskyt interních neshod. Diplomová práce je rozdělena do 2 částí. Teoretická část rozebírá problematiku řízení neshodného produktu a obsahuje popis vhodných nástrojů, které pomohou odstranit interní neshody. Náplní praktické části je popis současného stavu řízení neshodného produktu organizace PSP Machinery s.r.o., jeho analýza provedená za účelem nalezení slabých míst a návrh změn pro zlepšení tohoto systému. Praktická část obsahuje i aplikaci metody FMEA, která je aplikována na proces s nejvyšším počtem neshodcs
dc.description.abstractThe subject of this Master´s thesis is analysis of internal nonconformities and their causes and proposal of measures for their elimination in selected machinery company. The main aim of the Master´s thesis is the analysis of occurency of internal nonconformities and to suggest suitable measures, which should lead to improvement of the quality management system, and elimination of occurency of internal nonconformities. The Master´s thesis is divided into 2 parts. The theoretical part covers the subject of managing a nonconforming product and contains a description of suitable tools, which can assist in eliminating internal nonconformities. Scope of the practical part is the description of the current state of managing nonconforming products at the PSP Machinery s.r.o. company, also the analysis performed in order to discover weak spots and to suggest changes for system improvement. The practical part includes the FMEA method application, which is applied to the process with highest rate of nonconformitiesen
dc.format.extent3776227 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNeshoda, řízení neshodného produktu, Ishikawův diagram, Paretova analýza, FMEA procesu, rizikové číslocs
dc.subjectNonconformity, managing a nonconforming product, Ishikawa diagram, Pareto analysis, process FMEA, Risk priority numberen
dc.titleAnalýza interních neshod a jejich příčin a návrh opatření k jejich eliminaci.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Internal Noncomformities and their Causes and Proposal of Actions for their Elimination.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePolláková, Natália
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvality
dc.contributor.consultantŠpunda, David
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement kvalitycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisDAV0031_FMMI_N3922_3902T062_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record