Show simple item record

dc.contributor.advisorProcházka, Stanislav
dc.contributor.authorOuředník, Zbyněk
dc.date.accessioned2016-11-02T13:45:33Z
dc.date.available2016-11-02T13:45:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114896
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výrobou kované hlavně, především postupem výroby a popisem důležitých strojů a nástrojů a jejich vlivem na kvalitu hlavě. Zvláště se zaměřuje na vývrt a jeho drsnost. Velký vliv na kvalitu zbraně má příprava polotovaru pro kování. Problematika přípravy tohoto polotovaru je v práci analyzována. V druhé kapitole je popsán a analyzován celý postup výroby hlavně. Ve třetí kapitole jsou uvedeny důležité nástroje, které nejvíce ovlivňují kvalitu vývrtu, s uvedením jejich dosahované kvality opracování povrchu. Pátá kapitola se věnuje především kování a jeho celkovému zhodnocení z hlediska kvality hlavně a produktivity výroby. V poslední kapitole je pak uveden celý postup dvou konkrétních hlavní vyráběných v České zbrojovce.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the manufacture of forged barrel with particular reference to the manufacturing technology (processing) and the description of important machines and tools, and their impact on the barrel quality. It specifically focuses on the bore and its roughness. Great influence on weapon quality has the semi-product preparation for forging. The issues relating to the preparation of such semi-product are analysed in the thesis. The second chapter describes and analyses the complete manufacturing process of the barrel. Important tools most affecting the bore quality as well as the surface treatment quality reached thereby are stated in the third chapter. The fifth chapter is devoted mainly to forging and its general evaluation from the point of view of the barrel quality and manufacturing productivity. The last chapter contains the whole manufacturing process of two concrete barrels manufactured in Česká zbrojovka.en
dc.format.extent6574823 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthlaveňcs
dc.subjectpostup výrobycs
dc.subjectdrsnost povrchucs
dc.subjectbarrelen
dc.subjectmanufacturing processen
dc.subjectsurface roughnessen
dc.titleAnalýza výroby kovaných hlavní malorážových zbranícs
dc.title.alternativeTechnology Process Analysis of the Hammer Forged Small Arms Barrelsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrist, Zbyněk
dc.date.accepted2016-06-09
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruování
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisOUR0004_FS_B2341_2302R010_50_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record