Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDuraj, Miloš
dc.contributor.authorFejt, Jiří
dc.date.accessioned2016-11-02T15:01:23Z
dc.date.available2016-11-02T15:01:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115187
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na historii a současnost pivovarnictví v České republice. Popisuje nezbytnost klíčových surovin a jejich využití ve výrobě. Definuje postupy zpracování potřebných surovin a konečně také výroby piva. Podrobně popisuje akt výroby piva od základní suroviny až po finální produkt. Zabývá se rozvojem pivovarnictví a to převážně v Česku, ale také v menší míře celosvětově. Moderní technologie a výroba jednoho z nejznámějších pivovarů v České republice je obsažena v předposlední kapitole. Poslední kapitola je věnována odborné exkurzi po vybraných a blíže specifikovaných historických muzeích a také současných místech důležitých z hlediska pivovarnictví. Exkurze je především určena pro studenty Vysoké školy báňské v Ostravě. Tato kapitola stručně popisuje jednotlivá místa, které by studenti mohli navštívit. Jedná se o dvě historická muzea a jednu průmyslovou výrobnu piva. Tato exkurze by mohla být realizována v rámci výuky předmětu Technické kulturní památky, se kterým se studenti setkají v průběhu studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the history and presence of brewing in the Czech republic. It describes the need of key substances and their use for in production. Defines the processing procedures of main ingredients and finally the beer production. It describes the act of brewing from basic substance to the final product. Deals with the development of brewing industry, mainly in Czech republic but also less globally. Modern technology and the production one of the most famous breweries in the Czech republic is contained in the penultimate chapter. The last chapter is dedicated to the excursion to selected and specified historical museums and current important places for brewing. The excursion is primarily intended for students of the University of Ostrava. This chapter briefly describes each of the places that student could attend. There are two historical museums and one brewery. This excursion could be implemented in the lessons of Technical culture monuments. Which student encounter during their studies at VSB - Technical university of Ostrava.en
dc.format46 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2668877 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpivovarnictvícs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectvýroba pivacs
dc.subjectexkurzecs
dc.subjectbrewingen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectbeer productionen
dc.subjectexcursionen
dc.titleHistorie pivovarnictví v České republice a turismuscs
dc.title.alternativeThe History of Brewing in the Czeh Republic and Tourismen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201600373cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHummel, Martin
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrství
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisFEJ0008_HGF_B2110_2101R004_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam