Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJahoda, Pavel
dc.contributor.authorUlčák, David
dc.date.accessioned2016-11-03T07:47:20Z
dc.date.available2016-11-03T07:47:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115999
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci se budeme zabývat myšlenkovým modelem částice uzavřené v neproniknutelné nádobě, již zveme potenciálová jáma. Text začíná stručným úvodem k tématu, následovaným některými základními pojmy a úvodem do problematiky kvantové mechaniky, při němž se seznámíme se Schrödingerovou rovnicí, kterou pak pro výše zmíněný model vyřešíme. Obdržíme tak diskrétní spektrum energií částice, jež je při vhodné volbě jednotek ekvivalentní s množinou čísel, vyjádřitelných jako součet tří druhých mocnin přirozených čísel. Na množinu těchto čísel se podíváme podrobněji, seznámíme se s problematikou součtu čtverců celých čísel a~asymptotickou hustotou. V závěru práce zkonstruujeme myšlenkový experiment s měřením energií a pokusíme se na základě získaných výsledků zjistit počet částic v jámě pomocí statistických metod.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis we will be concerned with mental model of a particle enclosed within impenetrable container, which we call potential well. The text begins with brief introduction to the topic, followed by some basic concepts and the introduction to quantum mechanics, during which we will get acquainted with Schrödinger equation, which will be solved then for above mentioned model. This way, we will recieve discrete spectrum of energies of a particle, which is, by suitable choice of units, equivalent to set of numbers, expressible as a sum of three squares of natural numbers. We will take a close look at this set and get acquainted with issues of sums of integer squares and asymptotic density. In the end of the thesis, we will construct mental experiment with energy measuring and, on the basis of the acquired results, we will try to find out the count of particles in the well using statistical methods.en
dc.format.extent2023927 bytes
dc.format.mimetypeapplication/x-download
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvantová fyzikacs
dc.subjectSchrödingerova rovnicecs
dc.subjectteorie číselcs
dc.subjectsoučet druhých mocnin celých číselcs
dc.subjectasymptotická hustotacs
dc.subjecttestování statistických hypotézcs
dc.subjectBayesovské metodycs
dc.subjectquantum physicsen
dc.subjectSchrödinger equationen
dc.subjectnumber theoryen
dc.subjectsum of squares of integersen
dc.subjectasymptotic densityen
dc.subjectstatistical hypothesis testingen
dc.subjectBayesian methodsen
dc.titleEnergetické spektrum částice v trojrozměrné pravoúhlé potenciálové jámě nekonečné hloubky z hlediska teorie číselcs
dc.title.alternativeEnergetic spectrum of a particle in three-dimensional infinite potential square well in terms of number theoryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKalus, René
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisULC0011_FEI_B2647_1103R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam