Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorBalák, Jozef
dc.contributor.authorNagy, Peter
dc.date.accessioned2017-01-26T08:40:30Z
dc.date.available2017-01-26T08:40:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2015, roč. 61, č. 2, s. 1-8 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116825
dc.description.abstractThis paper deals with a possibility of a modeling of a block system. A created modeling tool contains a graphic editor of a track section configuration and a graphic editor of control algorithms, which serves on a writing of behavior algorithms of exterior devices of the block system. In order to the modeling of the block system was possible general models of basic exterior devices and a programming language for the writing of control algorithms to a source code form had to be created. It describes a work with different parts of the modeling tool and their possibilities on a selected example of an automatic block. The paper also describes an ability of to simulate a modeled block system activity and an ability to simulate the movement of the train in track section.cs
dc.format.extent437586 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2015-2/1998.pdfcs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectsimulationcs
dc.subjectblock systemcs
dc.subjectladder diagramcs
dc.subjecttrackcs
dc.subjectexterior devices of block systemcs
dc.titleSimulation model of railway signallingcs
dc.title.alternativeSimulačný model železničných zabezpečovacích systémovcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enTento príspevok sa zaoberá možnosťou modelovania traťového zabezpečovacieho zariadenia. Vytvorený modelovací nástroj obsahuje grafický editor konfigurácie medzistaničného úseku a grafický editor riadiacich algoritmov, ktorý slúži na zápis algoritmov definujúcich požadované správania sa vonkajších prvkov traťového zabezpečovacieho zariadenia. Aby bolo možné modelovať traťové zabezpečovacie zariadenie, bolo nutné vytvoriť všeobecné modely základných vonkajších prvkov a programovací jazyk pre zápis algoritmov do podoby zdrojového kódu. Na zvolenom príklade automatického bloku opisuje prácu s jednotlivými časťami modelovacieho nástroja a ich možnosti. Článok taktiež opisuje schopnosť simulovať funkčné správanie sa modelovaného traťového zabezpečovacieho zariadenia a schopnosť simulovať jazdu vlaku v medzistaničnom priestore.cs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2015-2/1998
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam