Show simple item record

dc.contributor.advisorVálková, Věra
dc.contributor.authorSlischka, Jan
dc.date.accessioned2017-08-23T09:16:33Z
dc.date.available2017-08-23T09:16:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118076
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat systém odměňování ve vybrané společnosti, zjistit, jaký faktor zaměstnance nejvíce motivuje a zdali jsou zaměstnanci spokojeni se stávajícím systémem odměňování. Poté na základě zjištěných informací navrhnout konkrétní opatření pro změnu a vylepšení stávajícího systému odměňování. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří teoretická východiska systému odměňování, je rozčleněna do dvou kapitol, které obecně popisují systém odměňování a mzdový systém zaměstnavatele. Na teoretickou část navazuje část praktická, která se především zabývá popisem a analýzou současného systému odměňování ve vybrané společnosti, a nechybí zde ani popis a charakteristika samotné organizace. Popis a analýza systému odměňování v této společnosti byly prováděny na základě poskytnutých informací a dokumentů společnosti a získaných dat z dotazníkového šetření. Na závěr jsou v bakalářské práci popsány návrhy a doporučení pro zlepšení stávajícího systému odměňování ve zvolené organizaci.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze the remuneration system in the selected company, to determine which employee factor motivates the most and whether the employees are satisfied with the existing remuneration system. Then, on the basis of the information gathered, propose concrete measures to change and improve the existing remuneration system. Bachelor thesis is divided into two parts. The first part forms the theoretical basis of the remuneration system and is divided into two chapters, which generally describe the remuneration system and the payroll system of the employer. The theoretical part follows the practical part, which deals mainly with the description and analysis of the current remuneration system in the selected company, and there is also a description and characteristic of the organization itself. Description and analysis of the remuneration system in this company were made on the basis of the company's information and documents, and the data obtained from the questionnaire survey. In conclusion, the bachelor thesis describes proposals and recommendations for improving the existing remuneration system in the selected organization.en
dc.format.extent4290047 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSystém odměňovánícs
dc.subjectmzdový systémcs
dc.subjectodměnycs
dc.subjectprémiecs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectRemuneration systemen
dc.subjectpayroll systemen
dc.subjectrewardsen
dc.subjectbunusen
dc.subjectbenefitsen
dc.titleÚprava systému odměňování zaměstnanců a jeho vliv na motivacics
dc.title.alternativeModifying Remuneration System of Employees and its Impact on Motivationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŘeha, Jan
dc.date.accepted2017-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementu
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSLI0063_EKF_B6208_6208R037_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record