Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věra
dc.contributor.authorKoperdák, Zdeněk
dc.date.accessioned2017-08-23T09:21:57Z
dc.date.available2017-08-23T09:21:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118607
dc.description.abstractKOPERDÁK, Zdeněk. Projekt fyzické bezpečnosti střední školy. Ostrava, 2017. 65 stran. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Věra Holubová, Ph.D.. Diplomová práce se zabývá projektem fyzické bezpečnosti střední školy se zaměřením na zajištění bezpečného vstupu do objektu. Popisuje stávající stav fyzické ochrany ve vybrané střední škole a navrhuje změny pro zlepšení tohoto stavu. Na základě analýzy rizik jsou identifikována ta nejkritičtější rizika a na ty jsou navrhována opatření, minimalizující rizika plynoucí z překonání těchto slabých míst. Součástí této práce je rovněž variantní řešení zabezpečení vstupu a jejich finanční posouzení.cs
dc.description.abstractKOPERDÁK, Zdeněk. Physical protection of the high school. Ostrava, 2017.65 p.. Thesis on the Faculty of security engineering VŠB – TU Ostrava at the Security service department. Supervisor of this thesis is Ing. Věra Holubová, Ph.D.. The thesis deals with the physical security project of the high school with a focus on ensuring safe entry into the building. Thesis describes the current status of physical protection in choosen high school and propose amendments to improve this situation. Based on the risk analysis proposed measures to minimalize the risks of overcoming weakneses. This work also contain a variant solutions of secure access to building and financial assessment of proposals.en
dc.format.extent3926789 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectmechanické zábranné systémycs
dc.subjectpoplachové zabezpečovací a tísňové systémycs
dc.subjectrežimová ochranacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectstřední školacs
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectmechanical security barier systemsen
dc.subjectalarm security and emergency systemsen
dc.subjectrégime protectionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjecthigh schoolen
dc.titleProjekt fyzické bezpečnosti střední školycs
dc.title.alternativePhysical protection project of the high schoolen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomír
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKOP0091_FBI_N3908_3908T005_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record