Show simple item record

dc.contributor.advisorVala, David
dc.contributor.authorAlmášyová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-08-23T09:28:35Z
dc.date.available2017-08-23T09:28:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119159
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá jednou z možností využití alternativních zdrojů energie pro napájení biotelemetrických čidel a to s malým příkonem. K získání energie pro napájení cílového zařízení bylo využito z dostupných obnovitelných zdrojů právě fotovoltaického jevu. Prakticky je využito technologie „Energy Harvesting“ neboli „sklízení energie“. V práci byl sestaven měřící řetězec, na jehož začátku dochází k měření a vyhodnocování hodnot napětí a proudu, hodnoty jsou přes I2C rozhraní zasílány do kontroléru, ze kterého jsou již zpracovaná data bezdrátově posílána do mobilního zařízení. Mobilní zařízení koncentruje a ukládá dat buď do paměti, nebo do databáze. Další část práce se zabývá experimentálním ověřením „Energy Harvesting“ systému s využitím Peltierova jevu. Nejprve v kalibrační vaně, kdy docházelo k ohřevu vody a na základě různých teplotních diferencí mezi chladnou a teplou stranou Peltierova článku docházelo ke vzniku napětí. Vytvořený prototyp obsahující Peltierův článek byl experimentálně ověřen také na lidské kůži, přesněji na zádech a to jak v klidovém režimu, tak při zátěži. V poslední řadě bylo měření zařízení experimentálně testováno i na dvou psech.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with possibility of using alternative source of energy to power low consumption biotelemetric sensors. To obtain energy for powering desired device was used photovoltaic phenomenon as a most suitable type of alternative source of energy. Practically is used technology of „Energy Harvesting“. At the beginning of the measuring chain voltage and current values are measured and evaluated, in the next step measured values are sent via the I2C interface to the controller, from which the already processed data is wirelessly sent to the mobile device. Mobile device concentraces and stores data to the memory or to the database. In the second part of the thesis is experimentally verified „Energy Harvesting“ by using the Peltier's phenomenon. First, heated water in the calibration bath was used to make thermal gradient between warm and cold side of Peltier module, which led to the generation of voltage. In the next step the created prototype containing the Peltier module was experimentally verified also on human skin, specifically on backs. Finally, the device was experimentally tested on two dogs.en
dc.format.extent6136545 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAlternativní zdroje energiecs
dc.subjectsklizeň energiecs
dc.subjectsolární energiecs
dc.subjectBQ25570cs
dc.subjectINA230cs
dc.subjectCC2640cs
dc.subjectPeltierův článekcs
dc.subjectAlternative Sourcesen
dc.subjectEnergy Harvestingen
dc.subjectSolar Energyen
dc.subjectBQ25570en
dc.subjectINA230en
dc.subjectCC2640en
dc.subjectPeltier cellen
dc.titleVyužití alternativních zdrojů energie pro napájení biotelemetrických čidelcs
dc.title.alternativeUsing Alternative Energy Sources to Power the Biotelemetry Sensorsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKazárik, Jiří
dc.date.accepted2017-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisALM0002_FEI_N2649_3901T009_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record