Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJonšta, Petr
dc.contributor.authorPeňáz, Pavel
dc.date.accessioned2017-08-23T09:32:37Z
dc.date.available2017-08-23T09:32:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119492
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá přehledem materiálů používaných v plynárenství v oblasti rozvodu plynů, určených pro veřejné zásobování, jejich vlastnostmi a charakteristikou materiálů včetně jejich použití pro různé tlakové aplikace. Předmětem a cílem této bakalářské práce je provést analýzu vývoje technických materiálů používaných v plynárenství ČR v oblasti trubních materiálů, určených k rozvodu topných plynů od historie do současnosti, popsat vlastnosti jednotlivých materiálů, jejich výhody a nevýhody, popsat druhy provozní degradace a ochranu v případě nejvýznamnější degradace, a to koroze ocelových materiálů, provést základní porovnání se stavem používaných materiálů v zahraničí, provedení technického a ekonomického srovnání stěžejních materiálů, používaných pro rozvody plynu, a to materiálů ocelových a plastových s ohledem na jejich použití v současné praxi. Tato práce se zabývá sektorem tzv. veřejných nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých plynovodů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the overview of materials used in the gas distribution sector for public supply, their properties and characteristics of materials including their use for various pressure applications. The subject and aim of this bachelor thesis is to analyze the development of technical materials used in the Czech gas industry in the field of pipe materials designed to distribute heating gases from history to present, to describe the properties of individual materials, their advantages and disadvantages, to describe the types of operational degradation and protection in the case of the most significant degradation and it means corrosion of steel materials, to make basic comparison with the state of the materials used abroad, technical and economic comparison of the basic materials used for gas distribution, steel and plastic materials with regard to their application in current practice. This thesis deals with the sector of so-called public low-pressure, medium-pressure and high-pressure gas pipelines.en
dc.format.extent6584109 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectplynovodcs
dc.subjectocelové materiálycs
dc.subjectplastové materiálycs
dc.subjectdistribuční a přepravní soustavacs
dc.subjectgas pipelineen
dc.subjectsteel materialsen
dc.subjectplastic materialsen
dc.subjectdistribution and transmission systemen
dc.titleTechnické materiály používané v plynárenství v oblasti rozvodu topných plynůcs
dc.title.alternativeEngineering materials used in gas industry in the area of heating gases distributionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJonšta, Zdeněk
dc.date.accepted2017-06-08
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrství
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProgresivní technické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPEN0038_FMMI_B3923_3911R036_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam