Show simple item record

dc.contributor.advisorPeřinková, Martina
dc.contributor.authorHemerková Slováková, Eva
dc.date.accessioned2017-08-23T10:38:26Z
dc.date.available2017-08-23T10:38:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120137
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractKaždé město má svoji jedinečnou a originální historii. Jednotlivé struktury osídlení se vyvíjely dle místních a kulturních podmínek. Tato předkládaná práce si klade za cíl nalézt a definovat významy bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných měst. K nalezení jednotlivých prvků nebo-li bariér, bude dosaženo pomocí historických mapových podkladů z jednotlivých dostupných období. Následně pomocí tří pilířů udržitelného rozvoje definovat významy aspektů u jednotlivých bariér, které jsou přítomny ve vybraných městech. A provést celkové zhodnocení jednotlivých vybraných měst. Z těchto rozborů u jednotlivých měst určit minimální významy aspektů, které působí při pozitivní stagnaci růstu měst. Pomocí SWOT analýzy u vybraných měst budou jednotlivé aspekty vyhodnoceny z pohledu příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek. Závěrečným cílem práce bude shrnutí, následná doporučení a zhodnocení vlivu pozitivní stagnace na budoucí vývoj jednotlivých vybraných měst východní části České republiky a západní části Slovenské republiky.cs
dc.description.abstractEvery city has its own unique and original history. Individual settlement patterns have evolved according to local and cultural conditions. This present work aims to identify and define the meanings of barriers to the sustainable development of positive stagnation selected cities. To find individual elements or when the barriers will be achieved using historical maps of each of the available period. Subsequently, using the three pillars of sustainable development defined meanings of individual aspects of the barriers that are present in selected cities. And to make an overall assessment of each selected cities. From these analyzes for each city to determine the minimum aspects of meanings that operate at positive stagnation of urban sprawl. SWOT analysis in selected cities will each aspect evaluated in terms of opportunities, threats, strengths and weaknesses. The final goal of this work is the summary, follow the recommendations and evaluate the impact of stagnation in the positive future development of the individual selected cities in the eastern Czech Republic and western part of the Slovak Republic.en
dc.format169 l. : il.cs
dc.format.extent7772009 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectměstocs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectmapycs
dc.subjectbariéracs
dc.subjectpřírodnícs
dc.subjectumělécs
dc.subjectlegislativnícs
dc.subjectřekycs
dc.subjectreliéf zeměcs
dc.subjectgeologické poměrycs
dc.subjecthradbycs
dc.subjectželeznicecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectudržitelný rozvoj územícs
dc.subjectúzemně analytické podkladycs
dc.subjectpilíře udržitelného rozvoje.cs
dc.subjecturban designen
dc.subjectcityen
dc.subjectstructureen
dc.subjectmapsen
dc.subjectbarrieren
dc.subjectnaturalen
dc.subjectartificialen
dc.subjectlegislative onesen
dc.subjectriveren
dc.subjectrelief of the earthen
dc.subjectgeological conditionsen
dc.subjectwallsen
dc.subjectrailwaysen
dc.subjectroadsen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectplanning analytical materialsen
dc.subjectpillars of sustainable development.en
dc.titleVýznam bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných městcs
dc.title.alternativeBarriers importance for the sustainable development of positive stagnation selected citiesen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700134cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeUrbášková, Hanacs
dc.contributor.refereeBacová, Andreacs
dc.contributor.refereeHrůša, Petrcs
dc.date.accepted2017-06-26
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department226 - Katedra architektury
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské inženýrství a stavitelstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSLO100_FAST_P3607_3607V012_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record