Show simple item record

dc.contributor.advisorVozňáková, Iveta
dc.contributor.authorVeverková, Jarmila
dc.date.accessioned2017-11-28T10:00:06Z
dc.date.available2017-11-28T10:00:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/122039
dc.description.abstractDosahování úspěchu podnikatelských subjektů v konkurenčním prostředí je v operativnosti v jak krátkém čase dokážou eliminovat problémy ve vlastní výkonnosti ve vazbě na řízení nákladů. To jistě souvisí s nutnou podmínkou analyzovat všechny procesy, kde náklady vznikají. Disertační práce reaguje na uvedenou skutečnost a na všeobecnou potřebu tvorby vhodné metodiky procesního řízení nákladů. Tato metodika musí být zlepšovatelsky orientovaná a akceptovatelná pro malé a střední podniky. V disertační práci je problematika procesního řízení nákladů analyzována a hodnocena komplexně i v méně známých souvislostech, což poskytuje ucelený přehled na danou problematiku. Disertační práce vymezuje relevantní pojmy vztahující se k tématu disertační práce a uvádí je do vzájemných souvislostí. Ve vazbě na analýzu současného stavu v oblasti procesního řízení nákladů je zájem směřován zejména na přiblížení konkrétních postupů pro zefektivnění klíčových oblastí, kde vznikají. Velmi důležitou částí disertační práce tvoří vymezení základních přístupů k procesnímu řízení nákladů a bližší specifikace firemních procesů. Další část disertační práce obsahuje vlastní návrh metodiky procesního řízení nákladů zaměřené na formování a zvýšení konkurenceschopnosti. Uvedená metodika má charakter projektu. Obsahuje konkrétní postupy při zavedení vyhodnocování nákladovosti procesů a reportování. Zpracován je i harmonogram s popisem konkrétních kroků, ke kterým lze přiřadit i náklady na zavedení. Předkládaná metodika byla s pozitivním výsledkem ověřena ve výrobním podniku, vychází tedy z vlastního rámcového modelu a algoritmu navrženého pro implementaci a realizaci.cs
dc.description.abstractAchievement of success by entrepreneurial entities in a competitive market consists in operational efficiency determining whether they are able to eliminate problems occurring in their own performance. This is surely connected with(to) the necessary condition of analysing all processes, where the costs arise. The dissertation responds to the above mentioned fact and to the general need of creation of a suitable methodology of the process cost management. This methodology must be focused on improvement and must be acceptable for small and medium-size enterprises. The dissertation deals with a comprehensive analysis and assessment of the issues of process cost management even in less known contexts, which provides an integrated overview of the issues in question. The dissertation outlines relevant terms relating to the topic of the dissertation and puts them into mutual contexts. In the link to the analysis of the current state in the field of process cost management the main interest is aimed especially at a detailed description of particular procedures for the increase in effectiveness of key areas where they arise. A very important part of the dissertation consists of the outlining of basic approaches to process cost management and more detailed specification of the corporate processes. Another part of the dissertation contains the actual draft of the methodology of the process cost management focused on the forming and increase of competitiveness. The above mentioned methodology has a project nature. It contains particular procedures used during introduction of assessment of cost effectiveness of processes and reporting. The dissertation also provides for a time schedule with a description of particular steps to which it is possible to assign implementation costs as well. The methodology submitted was verified with a positive result in a production company, which means that it is based on its own framework model and algorithm designed for implementation and realisation.en
dc.format117 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4227744 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectřízení nákladůcs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectActivity-Based Costing, Balanced Scorecardcs
dc.subjectkarta výkonnostics
dc.subjectreportingcs
dc.subjectcost managementen
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectActivity-Based Costingen
dc.subjectBalanced Scorecard.en
dc.titleVyužití procesního řízení nákladůcs
dc.title.alternativeUse of process cost managementen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700737cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVaňova, Jaromíracs
dc.contributor.refereeJurová, Mariecs
dc.contributor.refereeJaroš, Štefancs
dc.date.accepted2017-11-24
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programŘízení průmyslových systémůcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisVEV034_FMMI_P3925_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record