Show simple item record

dc.contributor.advisorPodjuklová, Jitka
dc.contributor.authorMaršál, Robert
dc.date.accessioned2017-11-28T10:00:21Z
dc.date.available2017-11-28T10:00:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/122050
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá příčinou vzniku korozního napadení vnitřního povrchu kotlových trubek (várnic) z konstrukční uhlíkové oceli L290NB, které jsou součástí výparníku spalovací komory parního granulačního kotle s provozním tlakem 10MPa a ve kterých probíhá přirozená cirkulace demineralizované chemicky upravené kotelní vody spolu s dávkovaným alkalizačním roztokem Na3PO4 určeným ke stabilizaci normativních hodnot pH. Vnější povrch trubek výparníku je ohříván spalinami o teplotě do 1 200°C, což vede k tvorbě syté páry, která se dále v přehříváku kotle mění na výstupní přehřátou páru určenou pro výrobu elektrické energie. Ke koroznímu napadení dochází vždy na vnitřních otápěných stěnách trubek výparníku, zejména v oblastech nerovnoměrných a nehomogenních povrchů. Působením korozní degradace materiálu dochází k úbytku vnitřní stěny trubky a za působení vnitřního tlaku média dojde k iniciaci trhliny a netěsnosti stěny trubek v podobě masivního úniku provozního média do prostoru spalovací komory kotle. Porušení celistvosti trubek vede k nucené odstávce zařízení pro výrobu přehřáté páry a elektrické energie. Na základě výsledků experimentálních zkoušek bylo zjištěno, že z důvodu nekorektnímu dávkování alkalizačního roztoku Na3PO4 při výrobě syté páry dochází k zvyšování obsahu monitorovaného množství P2O5, který v kotelní vodě spolu s uvolněnými ionty mědi z mosazných a měděných trubek z doprovodných zařízení energetiky, způsobují odklon od normativních hodnot pH do kyselých a dlouhodobě do zásaditých hodnot. Tento proces má za následek, porušení ochranné oxidické vrstvy a pod nánosem korozního produktu inkrustací dochází k postupnému koroznímu úbytku stěny trubky. Z výsledků empirického měření bylo prokázáno, že se současně podporuje proces korozního napadení vlivem tepelného zatížení materiálu trubek spalinami o teplotě až 1 600°C. Stabilizací chemismu kotelní vody spolu s tepelným zatížením a dozorováním kvality vnitřních ploch trubek, dochází k omezení korozního napadení.cs
dc.description.abstractThe present dissertation deals with the causes of corrosion attack on the inner surface of boiler tubes (evaporating tubes) made of L290NB structural carbon steel, which are part of the evaporator of the combustion chamber in a steam, dry bottom boiler with an operating pressure of 10MPa where there is natural circulation of deionized, chemically treated boiler water together with dosed Na3PO4 alkalizing agent to stabilize normative pH values. The outer surface of the evaporator tubes is heated by combustion gases with a temperature of up to 1 200°C, creating saturated steam which is further converted on a superheater into output superheated steam intended for electricity production. The corrosion attacks always have always occurred on the inner, heated walls of the evaporator tubes, especially in areas with uneven and inhomogeneous surfaces. Corrosion degradation of the material results in shrinkage of the inner tube walls, while tube wall cracks and leaks are thereafter initiated by the effect of the internal pressure of the medium, resulting in massive leakage of the operating medium into the combustion chamber of the boiler. The disruption of tube integrity leads to forced downtime of the plant producing superheated steam and electricity. On the basis of the results of experimental tests, it has been found that there has been an increase in the monitored amount of P2O5 due to incorrect dosing of the Na3PO4 alkalizing agent in the production of saturated steam, causing a deviation from normative pH values towards acidic and, over the long term, alkaline ranges in the boiler water, together with copper ions released from brass and copper tubes from the supporting power engineering equipment. This process results in disruption of the protective oxide layer and gradual loss of the tube wall material under a build-up of corrosion product incrustation. The results of empirical measurements have shown that the corrosion attack is also supported by the thermal load of the tube material due to combustion gas temperatures reaching 1 600°C. Stabilisation of the chemism of boiler water together with the thermal load, and quality control of the inner tube surfaces, has suppressed the corrosion attack.en
dc.format158 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent7220349 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectvárnicecs
dc.subjectkotelcs
dc.subjectžáropevnýcs
dc.subjectmateriálcs
dc.subjectalkalizacecs
dc.subjectenergetikacs
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectevaporating tubesen
dc.subjectboileren
dc.subjectfireproofen
dc.subjectmateriálen
dc.subjectalkalizationen
dc.subjectenergy sectoren
dc.titleStudium korozní odolnosti uhlíkových a nízkolegovaných ocelí používaných v energeticecs
dc.title.alternativeStudy of the corrosion resistance of carbon and low-alloy steels used in power engineeringen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700728cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKreislová, Kateřinacs
dc.contributor.refereeLasek, Stanislavcs
dc.contributor.refereePurmenský, Jaroslavcs
dc.date.accepted2017-10-13
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisMAR923_FS_P2346_2303V002_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record