Show simple item record

dc.contributor.advisorMrkvica, Ivan
dc.contributor.authorSysel, Petr
dc.date.accessioned2018-06-26T05:51:14Z
dc.date.available2018-06-26T05:51:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127396
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá návrhem a konstrukcí nového strojního zařízení pro kompletaci podskupiny světelných modulů hlavního světlometu do osobního automobilu. Toto zařízení mělo být navrženo pro konkrétní operaci, která měla být na tomto stroji realizována. Pro splnění všech požadavků na kompletaci nosného rámu modulu s optickou čočkou nebylo možné použít standardního pracoviště montážní linky. Bylo tedy nutné navrhnout nové zařízení včetně všech potřebných přípravků a nástrojů, které bude schopno tyto požadavky plnit. Úvodem popisuji rozvoj použití světelných modulů jako světelného zdroje hlavního světlometu. Dále je uveden přehled předchozích způsobů montáže modulů prvních generací ve společnosti Hella Autotechnik s.r.o., pro kterou je rovněž řešen návrh nového zařízení. Dále jsou uvedeny hlavní cíle a popsán úvod do problematiky montáže světelných modulů. Nechybí zde ani rozdělení těchto modulů a popis principu světelného zdroje. Hlavní část disertační práce se soustředí na návrh a konstrukci strojního zařízení jako celku včetně přípravků i nástrojů. Kapitoly jsou zaměřeny na konstrukci jednotlivých podsestav. Tyto podsestavy jsou seřazeny v pořadí podle požadavků návrhu nového zařízení. Dále je popsán návrh otočného stolu včetně výpočtů potřebných pro samotnou konstrukci tohoto stěžejního prvku vyvíjeného zařízení. V závěrečné části disertační práce jsou uvedeny popis a funkce nového zařízení. Jsou zde uvedeny rovněž závěry včetně přínosů pro vědu i praxi a doporučení pro další výzkum či návrh podobných zařízení pro podobné aplikace.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with the design and construction of a new machine for completing a sub-group of headlamp light modules into a passenger car. This device should be specifically designed for the intended use. In order to meet all the requirements for the assembly of the support frame for the optical module, it was not possible to use the standard workstation of the assembly line. It was therefore necessary to design a new facility, including all the necessary products and tools that will be able to meet these requirements. The introductory section describes the progress in the use of light modules as the light source of the main headlamp. And an overview of previous methods of assembly of first-generation modules at Hella Autotechnik s.r.o., for which the design of new equipment is also solved, is presented along with the main objectives of the dissertation. This section further describes the categories of the light modules, their assembly and a description of the light source principle. The main part of the dissertation focuses on the design and construction of machinery as a whole, including products and tools. The chapters are focused on the design of individual subassemblies. These subassemblies are ranked according to the design requirements of the new device. The design of the rotary table including the calculations required for the construction of this core element of the newly developed device is included. The final part of the dissertation consists of the description of the new device and its functions. Conclusions including benefits for both scientific research and practical applications, and recommendations for further research or design of similar devices for these types of applications are included in the closing section.en
dc.format81 list : ilustrace + 9 příloh + 1 CD-R
dc.format.extent2715220 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectotočný stůlcs
dc.subject_robotcs
dc.subject_světelný modulcs
dc.subject_přípravekcs
dc.subject_montážcs
dc.subject_nosný rámcs
dc.subject_polohovánícs
dc.subject_kameracs
dc.subject_zásobníkcs
dc.subject_nástrojecs
dc.subject_pohonná jednotkacs
dc.subjectrotating tableen
dc.subject_roboten
dc.subject_light moduleen
dc.subject_fixtureen
dc.subject_assemblyen
dc.subject_carrier frameen
dc.subject_positioningen
dc.subject_cameraen
dc.subject_bufferen
dc.subject_toolen
dc.subject_drive uniten
dc.titleNávrh a konstrukce zařízení pro výrobu modulů do světlometůcs
dc.title.alternativeDesign and construction of facilities for the production of modules for headlampsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201800046
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeUhlář, Viktor
dc.contributor.refereePilc, Jozef
dc.contributor.refereeHolešovský, František
dc.date.accepted2017-11-29
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisSYS010_FS_P2346_2303V002_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record