Show simple item record

dc.contributor.advisorFrydrýšek, Karel
dc.contributor.authorWandrol, Ivo
dc.date.accessioned2018-06-26T05:51:16Z
dc.date.available2018-06-26T05:51:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127399
dc.description.abstractDisertační práce se zabývala řešením problematiky v oblasti geofyziky a geomechaniky, při němž byly použity metody, postupy a zkušenosti aplikované mechaniky. V úvodu práce byla obecně formulována hypotéza, že chování zemské kůry ovlivňují vnější faktory více, než se dosud předpokládalo. Na základě toho byly vytvořeny tři modely zkoumající dva vnější vlivy - cyklickou denní a roční změnu povrchových teplot a opakující se změny atmosférického tlaku. Při tom byl vyzkoušen nový přístup k modelování chování zemské kůry. Výstupy ukazují, že vyslovenou hypotézu nelze v případě dvou zkoumaných exogenních vlivů zamítnout, neboť teoretická východiska i postupy použité při modelování jsou v souladu s fyzikálními principy. Součástí práce jsou také statistické výpočty pro tvorbu stochastických modelů pro průběh posunutí a napětí na povrchu zemské kůry. Výstupy z modelu jsou v souladu s měřeními teplot pod povrchem Země, a proto lze považovat výsledky za relevantní. Model prokázal, že malé změny teploty na povrchu a malých hloubkách při povrchu (do cca 30m) mají vliv na variabilitu napětí do hloubek přes 10 km. Tato práce je dalším krokem či příspěvkem na tvorbě geomechanického modelu Země. Práce ukázala na oprávněnost zkoumat vliv vnějších faktorů na chování zemské kůry, přesto že se některé jevily jako bezvýznamné. V další práci bude zapotřebí postoupit dál a více se přiblížit nesmírně složité a komplikované realitě, která panuje uvnitř zemské kůry.cs
dc.description.abstractThe dissertation has focused on issues from the fields of geophysics and geomechanics, using methods, approaches and experience from applied mechanics. The introduction to the dissertation formulates the general hypothesis that the behaviour of the Earth’s crust is influenced by exogenous factors to a greater extent than has been previously thought. Based on this hypothesis, three models were created to explore two exogenous influences – cyclical temperature variation (daily and annual), and repeated atmospheric pressure changes. A new approach to modelling of the behaviour of the Earth’s crust was tested. The results indicate that the general hypothesis cannot be rejected in the case of the two investigated influences, as the theoretical basis and the methods used in the modelling are in accordance with physical principles. The dissertation also includes statistical calculations for the creation of stochastic models for the process of strain and stress on the surface of the Earth’s crust. The outputs of this model are in accordance with measurements of temperatures under the Earth’s surface, so the results can be considered relevant. The model demonstrated that small temperature changes on the surface and at shallow depths below the surface (up to approx. 30 m) influenced the variability of stress at depths of over 10 km. This dissertation represents a further step towards the creation of a geomechanical model of the planet Earth. It has demonstrated that research into the influence of exogenous factors on the behaviour of the Earth’s crust is justified, although some factors appear to be insignificant. Future research will need to go further with revealing the exceptionally complex reality inside the Earth’s crust.en
dc.format160, [40] stran : ilustrace + 2 přílohy + 1 CD
dc.format.extent17013245 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzemská kůracs
dc.subjectlitosférické deskycs
dc.subjectgeomechanikacs
dc.subjectgeomechanický modelcs
dc.subjectteplotní polecs
dc.subjectatmosféracs
dc.subjecttermoelastická vlnacs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectstochastický modelcs
dc.subjectmetoda SBRAcs
dc.subjectkruhový nosníkcs
dc.subjecttlustostěnná nádobacs
dc.subjectpružný podkladcs
dc.subjectprůhybcs
dc.subjectrovinné napětícs
dc.subjectEarth’s crusten
dc.subjectlithospheric platesen
dc.subjectgeomechanicsen
dc.subjectgeomechanical modelen
dc.subjectfield of temperatureen
dc.subjectatmosphereen
dc.subjectthermoelastic waveen
dc.subjectFEMen
dc.subjectstochastic/probalistic modelsen
dc.subjectSBRA methoden
dc.subjectcircular beamsen
dc.subjectthick-walled vesselen
dc.subjectelastic foundationen
dc.subjectdeflectionsen
dc.subjectplane stressen
dc.titleModelování mechanického chování zemské kůrycs
dc.title.alternativeModelling of mechanical behavior of the Earth's crusten
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201800038
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeJančo, Roland
dc.contributor.refereeSkupien, Petr
dc.contributor.refereeGurka, Petr
dc.date.accepted2017-11-28
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department330 - Katedra aplikované mechanikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisWAN0010_FS_P2301_3901V003_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record