Show simple item record

dc.contributor.advisorKresta, Aleš
dc.contributor.authorZivčáková, Nina
dc.date.accessioned2018-06-26T08:01:05Z
dc.date.available2018-06-26T08:01:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127442
dc.description.abstractCílem diplomové práce je ocenění podniku Technické služby Uničov s.r.o. k 1. 1. 2017. Význam oceňování podniků se zvyšuje každým rokem spolu s rostoucí globalizací, se zvyšováním konkurence na trhu a také s rostoucím počtem fúzí a akvizic. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je kapitolou úvodní a poslední kapitola se věnuje závěru, kde jsou shrnuty dosažené výsledky. Druhá kapitola je věnována teorii oceňování podniků. Nejdříve je krátce definován podnik, obecné přístupy k jeho oceňování a kategorie hodnoty. Poté je teoreticky popsána finanční analýza, postup při sestavování finančního plánu a rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná. V této kapitole je taktéž popsán proces určování nákladů kapitálů a následně jsou popsány metody samotného ocenění podniku. Ve třetí kapitole je popsán podnik Technické služby Uničov s.r.o. a provedena finanční analýza. Na základě této analýzy je zjištěno, že podnik je stabilní, minimálně zadlužený a velice likvidní. Podnik se dle komplexních modelů hodnocení finanční úrovně nachází v dobré finanční situaci a v dohledné době mu nehrozí bankrot. Jsou také rozebrány ukazatele, které jsou vytvořeny speciálně pro municipální podnik, kterým technické služby jsou. Ve čtvrté kapitole jsou nejdříve rozděleny aktiva podniku na provozně potřebná a nepotřená. Dochází k rozdělení pouze krátkodobého finančního majetku, neboť společnost jiný provozně nepotřebný majetek nevlastní. Dále jsou stanoveny náklady vlastního kapitálu dle modelu CAPM a stavebnicového modelu. Poté dochází k samotnému ocenění pomocí paušální metody kapitalizace zisku, kde jsou nastíněny 3 varianty výpočtu. První varianta pracuje s náklady vlastního kapitálu dle modelu CAPM, druhá varianta s náklady vlastního kapitálu dle stavebnicového modelu a ve třetí variantě jsou stanoveny náklady vlastního kapitálu s přihlédnutím na zvláštnosti municipálních podniků. Nejlepší variantou je po porovnání dosažených výsledků varianta třetí a hodnota vlastního kapitálu společnosti je v tomto případě 31 440 710 Kč. Druhou zvolenou metodou ocenění je majetková metoda, kde je výsledkem substanční hodnota na principu reprodukčních cen, neboli hodnota, za kterou bychom k 1. 1. 2017 znovuvybudovali totožnou společnost. Na základě této metody je vlastní kapitál společnosti oceněn na 25 927 776 Kč. Rozdíl mezi hodnotami získanými metodou kapitalizace zisku a majetkovou metodou činí 5 512 934 Kč, což je hodnota, na kterou by mohl být oceněn dobrý vztah s hlavním odběratelem společnosti Městem Uničov.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to evaluate company Technicke služby s.r.o. to the 01/01/2017. The importance of business valuation is growing every year with the increasing trend of globalization, market competition and with the increasing numbers of company fusions and acquisitions. This thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction and the last chapter is a conclusion where the achieved results are summarized. The second chapter describes the theory of business valuation. This chapter shortly defines a company, approaches to its valuation and value categories. The theory of financial analysis, procedure of financial plan creation and the division of business assets into needed and not needed for running of the company are described afterwards. The process of costs of capital estimation is also described in this chapter together with the very methods of business valuation. In the third chapter the company Technicke služby s.r.o is described and the financial analysis is performed. The conclusion of this analysis is that the debts of this company are minimal and that the company is very liquid. From the complex models of financial level valuation it seems that the company is in a good financial situation and not endangered by bankruptcy in the near future. The financial ratios which were created especially for municipal company are also analyzed. The business assets of this company are categorized in the fourth chapter. Only the short term financial property is categorized. The chapter continues with the determination of costs of equity according to the CAPM and modular model. Then follows the valuation itself by means of capitalization of earnings method and three variants are proposed. The first variant works with the cost of equity according to the CAPM model, the second variant works with the cost of equity according to the modular model and in the third one the cost of equity are determined with the consideration of municipal company differences. After the comparison of the results the third variant fits the best and in this case the value of the company is 31 440 710 Kč. The second method of valuation is asset-based valuation. The result of this method is the price of building the same company by 01/01/2017. With this method the value of the company is 25 927 776 Kč. The difference between two methods, which are used is 5 512 934 Kč which could be the value of good relations with the company’s biggest customer – the Unicov town.en
dc.format.extent2981897 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectocenění společnostics
dc.subjecthodnota společnostics
dc.subjectmunicipální podnikcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční úroveňcs
dc.subjectnáklady kapitálucs
dc.subjectnáklady vlastního kapitálucs
dc.subjectvýnosová metodacs
dc.subjectmajetková metodacs
dc.subjectvaluationen
dc.subjectvaluation of the companyen
dc.subjectmunicipal companyen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial levelen
dc.subjectcost of capitalen
dc.subjectcost of equityen
dc.subjectIncome-based Valuationen
dc.subjectAssets-based valuationen
dc.titleOcenění podniku Technické služby Uničov s.r.o.cs
dc.title.alternativeValuation of the Company Technické služby Uničov s.r.o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeValecký, Jiří
dc.date.accepted2018-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisZIV0014_EKF_N6202_6202T010_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record