Show simple item record

dc.contributor.advisorKozel, Petr
dc.contributor.authorŠpaček, František
dc.date.accessioned2018-06-26T08:02:30Z
dc.date.available2018-06-26T08:02:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127717
dc.description.abstractDiplomová práce se zcela konkrétně zabývá problematikou optimalizace trasovacích úloh. Cílem je navržení tras obslužných vozidel Technických služeb města Olomouce, a.s., vykonávajících svoz separovaného odpadu při požadovaném kritériu minimalizace celkové ujeté vzdálenosti a s ní spojených nákladů. Struktura je kromě úvodu a závěru rozdělena do tří částí. Nejprve je definován řešený problém, dále práce pokračuje představením teoretických východisek pro jeho řešení. Jsou využity poznatky z teorie grafů, trasovacích úloh a matematického programování. Následuje další část, ve které jsou sestaveny matematické modely a realizovány optimalizační výpočty. Zde je představena teorie a problematika trasovacích úloh, zároveň jsou matematické modely validovány a verifikovány. V návaznosti je uveden popis přípravy vstupních dat do formátu kompatibilního s programem Xpress-IVE, ve kterém jsou realizovány veškeré pracovní výpočty. Práce je ukončena ekonomickou interpretaci a vyhodnocením výsledků optimalizace. V závěru práce je propočtena nákladovost a úspora optimalizovaných tras na základě údajů o četnostech svozů a očekávaných cen pohonných hmot z prognóz ČNB pro následující dva roky.cs
dc.description.abstractThe Master‘s Thesis specifically deals with problems of routing tasks optimization. The aim is to design routes for service vehicles of the Olomouc City Technical Services, a.s., which handles the collection of separated waste at the required criterion of total distance minimization and associated costs. In addition to the introduction and conclusion, the structure of the thesis is divided into three parts. First, the problem is defined, then the Thesis continues with the theoretical basis introduction. The knowledge of graph theory, routing tasks, and mathematical programming are used. In the following part mathematical models are compiled and optimization calculations realized. The theory and problematics of routing tasks are presented together with mathematical models validation and verification. The following describes the preparation of input data in a format compatible with Xpress-IVE, in which all work calculations are carried out. The Master‘s thesis ends with economic interpretation and evaluation of optimization results. In the end, the costs and savings of optimized routes are calculated on the basis of frequencies data and expected fuel prices from the CNB forecasts for the following two years.en
dc.format.extent1428570 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectOlomouccs
dc.subjectmatematické programovánícs
dc.subjectsvozcs
dc.subjecttrasovací úlohycs
dc.subjectseparovaný odpadcs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectOlomoucen
dc.subjectMathematical programmingen
dc.subjectcollectionen
dc.subjectrouting tasksen
dc.subjectseparated wasteen
dc.titleVyužití matematického programování pro řešení trasovacích úlohcs
dc.title.alternativeMathematical Programming Application in Routing Problems Solvingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFriedrich, Václav
dc.date.accepted2018-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisSPA0079_EKF_N6202_6202T010_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record