Show simple item record

dc.contributor.advisorLaciok, Vendula
dc.contributor.authorBařinová, Eva
dc.date.accessioned2018-06-26T08:05:07Z
dc.date.available2018-06-26T08:05:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128274
dc.description.abstractDiplomová práce poukazuje na nebezpečí nanočástic v pracovním ovzduší. První část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmu nanočástice, způsoby expozice částicím u pracovníků a°fyzikálně-chemické vlastnosti nanomateriálu, zejména toxicitu. Zmíněn je také obor nanotechnologie, druhy a principy přístrojů, kterými se měří výskyt nanočástic v ovzduší. Praktická část práce se věnuje měření expozice částicím na vybraných pracovištích a využití získaných výsledků z měření expozice částicím pro aplikaci Certifikované metodiky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic na daném pracovišti.cs
dc.description.abstractMy thesis points out the danger of nanoparticles that are present in the air at workplace. In the beginning I focus on explaining the term nanoparticles, the ways of exposure of nanoparticles to workers and physicochemical properties of nanomaterial, especially toxicity. The field of nanotechnology, ways and principles how to measure the occurance of nanoparticles in the air is also mentioned. I devoted the practical part of my thesis to measurement of partical exposure at chosen workplaces, and use this data for application of Certified method for provision of safety working equipment at the chosen workplace, where the risk of nanopartical occurrence is.en
dc.format.extent7801145 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnanočásticecs
dc.subjectosobní ochranné pracovní prostředkycs
dc.subjectstrojírenské technologiecs
dc.subjectnanoparticlesen
dc.subjectpersonal protective equipmenten
dc.subjectengineering technologyen
dc.titleAplikace Certifikované metodiky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic u vybraných provozůcs
dc.title.alternativeApplication of Certified Methodology for Providing Personal Protective Equipment in a Nano-Particle Environment at Selected Operationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBarták, Pavel
dc.date.accepted2018-06-06
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesůcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisBAR0281_FBI_N3908_3908T002_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record