Show simple item record

dc.contributor.advisorVilamová, Šárka
dc.contributor.authorFajlerová, Ivana
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:09Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130169
dc.description.abstractHlavným cieľom bakalárskej práce je predstaviť personálne riadenie vybraného podniku a navrhnúť jeho optimalizáciu. Objektom personálnych činností je v podniku človek a jeho začlenenie sa do pracovného procesu. V teoretickej časti práce je analyzované postavenie personalistiky a funkcie riadenia ľudských zdrojov. Osobitne sú predstavené jednotlivé personálne činnosti a personálny informačný systém podniku. Praktická časť práce sa venuje charakteristike vybraného priemyselného podniku cez jeho organizačnú štruktúru, zamestnancov a súčasný stav riadenia personálneho riadenia v podniku. Návrhová časť práce vyzdvihuje personálny informačný systém a jeho nevyhnutnú ochranu a elektronickú personalistiku, ktorá je efektívnym personálnym článkom v súčasnom modernom riadení ľudských zdrojov.cs
dc.description.abstractThe main goal of the bachelor thesis is to introduce the management of the selected company and to propose its optimization. The subject of personal activities is the person in the company and its integration into the working process. The theoretical part of the thesis analyzes the position of human resources and the function of human resources management. In particular, individual personnel activities and the company's personal information system are presented. The practical part deals with the characteristics of the selected industrial enterprise through its organizational structure, employees and the current state of the personnel management in the company. The design part of the thesis highlights the personal information system and its necessary protection and electronic human resources, which is an effective personal element in today's modern management of human resources.en
dc.format39, [5] listů + 1 CD-R
dc.format.extent1888723 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosk
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectpersonálne riadeniecs
dc.subjectľudské zdrojecs
dc.subjectzamestnancics
dc.subjectprácacs
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectpersonnel managementen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectemployeesen
dc.subjectworken
dc.titlePersonálne riadenie vybraného priemyslového podnikusk
dc.title.alternativePersonální řízení vybraného průmyslového podnikucs
dc.title.alternativePersonnel Management of a Selected Industrial Enterpriseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201800127
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeAbrahamovský, Ján
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Katedra ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisFAJ0033_HGF_B2102_2102R001_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record