Show simple item record

dc.contributor.authorHorvát, Tomáš
dc.date.accessioned2018-10-04T07:29:39Z
dc.date.available2018-10-04T07:29:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSpektrum. 2011, roč. 11, č. 2, s. 36-43 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132458
dc.description.abstractČlánek se snaží přiblížit specifickou problematiku provozní spolehlivosti zásahových požárních automobilů, konkrétně pak strojového spodku cisternových automobilových stříkaček u HZS ČR. Na základě provedených analýz bezporuchovosti zjišťuje procentuální podíl poruchovosti jednotlivých funkčních části strojového spodku a kabiny a srovnává nejběžněji užívané cisternové automobilové stříkačky (dle výrobce šasi) u jednotek HZS krajů z hlediska množství jejich kritických poruch. Pomocí ukazatelů spolehlivosti a hospodárnosti včetně provedeného exponenciálního rozdělení poruch byla zhodnocena vozidla v úseku normálního užití (střední doba životnosti) vůči vozidlům v úseku dožívání (doba životnosti vyšší než 10 let). Článek dále definuje jednotlivé typy udržovacích nákladů, jejichž výši určuje na základě podkladů od výrobců nákladních vozidel, požárních účelových nástaveb a dalších analýz. Celkové kumulativní udržovací náklady v závislosti na stáří vozidla (doby provozu) konfrontuje s klesající cenou cisternových automobilových stříkaček na trhu, čímž je možno dosáhnout optimalizace jejich životnosti. V závěru článku jsou uvedeny nedostatky, které byly zjištěny při sběru dat včetně návrhů, které by pomohly aproximovat daleko přesněji ukazatele spolehlivosti a pohotovosti. Jen při existenci kvalitních dat je možno hledat možnosti, jak zvyšovat spolehlivost a zároveň snižovat nákladovost provozu, údržby a oprav požárních automobilů.cs
dc.format.extent6887397 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectpožární automobilcs
dc.subjectcisternová automobilová stříkačkacs
dc.subjectprovozní spolehlivostcs
dc.subjectkritické poruchycs
dc.subjecthospodárnostcs
dc.subjectudržovací nákladycs
dc.subjectoptimální životnostcs
dc.subjectfire appliancecs
dc.subjectwater rescue tender (fire engine)cs
dc.subjectoperational dependabilitycs
dc.subjectcritical faultcs
dc.subjecteconomycs
dc.subjectmaintenance costscs
dc.subjectoptimal durability (life)cs
dc.titleAnalýza spolehlivosti strojového spodku cisternových automobilových stříkaček u Hasičského záchranného sboru ČRcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Reliability of a Water Tender Chassiscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe article tries to introduce the specific issues of operational dependability in fire appliances, concretely afterwards in the chassis of water rescue tender in Czech fire and rescue service. Based on the reliability analyses determined the percentage of each functional segments of the truck chassis and cabin and compares the most commonly used water rescue tender (according to the manufacturer's chassis) in regional fire and rescue departments of Czech Republic in terms of number of critical faults. With the dependability and economic indicators, including the performed exponential distribution by a fault in the vehicle were evaluated using the normal operational section (middle durability) towards the vehicles in the final operational section (lifetime or durability exceeding 10 years). This article also defines the types of maintenance costs, which amount is determined on the basis of information provided by manufacturers of trucks, coachbuilders of fire appliance and other analyses. Total cumulative maintenance costs, depending on the age of the vehicle (oparation time) confronted with the decreasing cost of water rescue tender on market, which can be achieved by optimizing their durability. The article concludes with the shortcomings that were identified during data collection, including suggestions that would help to more accurately approximate the characteristics of dependability and availability. Only when the existence of exact data can seek ways to increase dependability while reducing costs of operation, maintenance support and repair faults of fire appliances.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record