Show simple item record

dc.contributor.advisorKlouda, Karel
dc.contributor.authorRoupcová, Petra
dc.date.accessioned2018-11-09T07:29:01Z
dc.date.available2018-11-09T07:29:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/133109
dc.description.abstractVýzkum a vývoj nových nanomateriálů patří k hlavním vědním disciplínám 21. století, právě díky jejich unikátním vlastnostem, kdy slouží např. jako vylepšení průmyslových technologií nebo je řadíme mezi nové biomedicínské aplikace. Proto je nezbytné zkoumat jejich vlastnosti, zvláště jejich toxicitu. Disertační práce pojednává o syntetických nanomateriálech rodiny grafenu: grafen oxid, grafen, redukovaný grafen oxid, fulleren, fluorografit, single a multinanotrubičky, ekologický uhlík (biochar) a jejich různých hybridních modifikacích se zaměřením na monitorování jejich ekotoxicity. Úvodní část práce se věnuje objasnění oboru nanotechnologií a jeho historii, jejich obecné charakteristice, také principům a úvodu do toxikologie. Poté následuje představení jednotlivých členů rodiny grafenu, jejich charakteristika dle dostupných měřících technik (SEM, FT-IR, tepelná stabilita produktů apod.) a jejich potencionální aplikační využití. V disertační práci jsou zmíněna omezení, která vznikla při jejím zpracovávání. Experimentální část se zabývá přípravou a charakterizací příslušných nanomateriálů na bázi uhlíku podle dostupné techniky, ukázky jejich aplikačního potenciálu, ale především testováním fytotoxicity u hybridních modifikací rodiny grafenu. Testy byly prováděny na více druzích semen a za různých podmínek. Práce se zaměřuje z hlediska uplatnění našich produktů na jejich četné aplikace, ke kterým jsou představeny experimenty s ukázkami aplikací. V závěru práce je rovněž vedena diskuze k vyhodnocení prováděných testů a z nich učiněných závěrů ve vztahu k posouzení BOZP.cs
dc.description.abstractResearch and development of new nanomaterials is one of the major science disciplines of the 21st century, primarily because of its unique properties which can be used, for instance, as an improvement in industrial technologies or among new biomedical applications. It is therefore necessary to examine their properties, especially their toxicity. The dissertation deals with the synthetic nanomaterials of the graphene family: graphene oxide, graphene, reduced graphene oxide, fullerene, fluorine graphite, single and multi-wallet carbon nanotubes (SWCNT, MWCNT), ecological carbon (biochar) and their various hybrid modifications with a focus to monitor their ecotoxicity. The introductory part deals with the clarification and history of nanotechnologies, their general characteristics, principles and introduction to toxicology. The presentation of graphene family members is also included, so are their characteristics according to the available measuring techniques (SEM, FT-IR, thermal stability of products, etc.) and their potential applications. The dissertation thesis mentions the limitations that were created during its processing. The experimental part deals with the preparation and characterization of the relevant carbon-based nanomaterials according to available techniques and demonstration of their application potentials. Though major part of the thesis is testing of phytotoxicity of hybrid modifications of the graphene family with tests being carried out on several species of seeds and under different conditions. The work focuses on the developing of our products to their applications which are presented by experiments with examples of applications. At the end of the thesis, there is also a discussion about the evaluation of the performed tests and the conclusions drawn from them in relation to the assessment of occupational health and safety at work.en
dc.format.extent10490668 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsyntetické nanomateriálycs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjectgrafen oxidcs
dc.subjecthořčice bílács
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectsynthetic nanomaterialsen
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjectgraphene oxideen
dc.subjectwhite mustarden
dc.subjectaplicationen
dc.titleMonitorování ekotoxicity nanočástic na bázi uhlíkucs
dc.title.alternativeMonitorování ekotoxicity nanočástic na bázi uhlíkuen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeMackuľak, Tomáš
dc.contributor.refereeBalog, Karol
dc.contributor.refereeOravec, Milan
dc.date.accepted2018-08-28
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesůcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisROU0016_FBI_P3908_3908V009_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record