Show simple item record

dc.contributor.advisorPodešva, Lukáš
dc.contributor.authorKonečný, Michal
dc.date.accessioned2019-06-26T04:41:46Z
dc.date.available2019-06-26T04:41:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136848
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá detailním rozpracováním koncového efektoru, který je součástí balicí linky jejíž koncepci navrhoval ve své diplomové práci Ing. David Kubovský. V úvodu práce je rešerše a souhrn veškerých informací o pracovním prostředí efektoru. Na základě zjištěných informací a konkrétních dat byl vytvořen požadavkový list. Pro zachování původní koncepce byly využity původní komponenty a byla provedena náhrada za nevyrobitelné díly. Celková sestava byla doplněna o spojovací materiál, byly provedeny kontrolní výpočty a vypočet uchopovací síly pro zadané objekty manipulace. V příloze je kompletní 3D model efektoru a výkresová dokumentace v daném rozsahu.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with detailed elaboration of the end effector, which is part of the packaging line whose conception designed Ing. David Kubovský in his Master thesis. At the beginning of thesis there is a summary of all information about the working environment of effector. Request sheet was created according to collected information and the specific data. To preserve the original concept was using original components, but the non-manufacturable parts replacement. The overall assembly has been supplemented with fasteners, check calculations have been performed and gripping forces for the specified manipulation objects have been calculated. In the appendix there is a complete 3D model of the effector and a drawing documentation within the specified range.en
dc.format.extent5315487 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEfektorcs
dc.subjectprocs
dc.subjectsadycs
dc.subjectmanipulovanýchcs
dc.subjectobjektůcs
dc.subjectEffectoren
dc.subjectforen
dc.subjectManipulationen
dc.subjectwithen
dc.subjectSetsen
dc.subjectofen
dc.subjectObjectsen
dc.titleDetailní rozpracování modulu balící linky – Efektor pro sady manipulovaných objektůcs
dc.title.alternativeDetailed Development of the Packing Line Module - Effector for Manipulation with Sets of Objectsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHuczala, Daniel
dc.date.accepted2019-06-10
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.contributor.consultantKrys, Václav
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKON0321_FS_B2341_2301R013_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record