Show simple item record

dc.contributor.advisorFiedor, Jiří
dc.contributor.authorKolářová, Michaela
dc.date.accessioned2021-07-15T09:32:57Z
dc.date.available2021-07-15T09:32:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/144329
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je ověření vlivu předúpravy neautoklávované kukuřičné siláže za pomocí houby bílé hniloby na produkci bioplynu, respektive methanu v procesu anaerobní digesce. Teoretická část práce se zabývá problematikou procesu anaerobní digesce, anaerobními produkty jako jsou bioplyn a digestát, charakteristikou a použitím hub bílé hniloby. Praktická část se sestává ze dvou experimentů. Během prvního experimentu byla provedena předúprava řezanky kukuřičné siláže bílou houbou Phanerochaete chrysosporium. Druhým navazujícím experimentem byl test diskontinuální mezofilní anaerobní digesce bez míchání s plynoměrnými byretami (test biochemického methanového potenciálu).cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is to verify the effect of pretreatment of non-autoclaved corn silage with white-rot fungi on the production of biogas and methane in the process of anaerobic digestion. The theoretical part deals with the process of anaerobic digestion, anaerobic products such as biogas and digestate, the characteristics and use of white-rot fungi. The practical part consists of two experiments. During the first experiment, pretreatment of corn silage cuts with a white fungus Phanerochaete chrysosporium was performed. The second follow-up experiment was a discontinuous mesophilic anaerobic digestion test without mixing with gas burette (biochemical methane potential test).en
dc.format.extent3221470 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlignocelulotická biomasacs
dc.subjectbiologická předúpravacs
dc.subjecthouba bílé hnilobycs
dc.subjectanaerobní digescecs
dc.subjectlignocellulotic biomassen
dc.subjectbiological pretreatmenten
dc.subjectwhite-rot fungien
dc.subjectanaerobic digestionen
dc.titleVyužití bílé hniloby pro anaerobní digesci bioodpadůcs
dc.title.alternativeUse of White-Rot Fungi for Anaerobic Digestion of Biowasteen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeChamrádová, Kateřina
dc.date.accepted2021-06-03
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslucs
dc.thesis.degree-programChemické a environmentální inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisKOL0488_FMT_N0712A130004_S02_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record