Show simple item record

dc.contributor.authorLenčák, Peter
dc.contributor.authorLíška, Ondrej
dc.date.accessioned2006-10-27T09:40:10Z
dc.date.available2006-10-27T09:40:10Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 2, s. 89-94 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/57467
dc.description.abstractCieľom príspevku je zameranie sa na systémy akými sú bezpilotné prostriedky. Ich riadenie a riadiace systémy si vyžadujú komplexnejší a sofistikovanejší prístup ako iné, jednoduchšie systémy. Ako prostriedky pre riadenie a rozhodovanie v takýchto systémoch je možné využiť najmä vhodné adaptívne systémy a prvky umelej inteligencie. Riadenie letu BPP patrí medzi zložitejšie procesy. To si vyžaduje aj primeraný a individuálny prístup. Sú tu hlavne možnosti pre experimentálne riešenia jeho riadenia. Článok teda obsahuje základné princípy a požiadavky na riadenie letu BPP. Poskytuje analýzu jednotlivých základných modelov pre riadenie a so smerovaním vývoja, využitím prvkov umelej inteligencie.
dc.format.extent246054 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2005-2/089.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleFlight control of unmanned aerial vehicle and models of controlen
dc.title.alternativeRiadenie letu bezpilotného prostriedku a modely riadeniaen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enThe target of contribution is systems which Unmanned Aerial Vehicles (UAV) is. Their control and operative systems need complex and sophisticated approach than another, simple systems. The resources for control and decision making in this systems is possible apply mainly convenient adaptive systems and components of artificial intelligence. Flight control of UAV is ranked among more complicated processes. This needs moderate and individual approach. These are especially decisions for experimental solutions its control. The contribution contains the main principles and demand on flight control of UAV. It purvey analyse of individual basic models for control with head towards development, with utilization elements of artificial intelligence.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record