Show simple item record

dc.contributor.authorHalaj, Martin
dc.contributor.authorKureková, Eva
dc.contributor.authorPalenčár, Rudolf
dc.contributor.authorLoebl, Tomáš
dc.date.accessioned2008-04-16T10:43:31Z
dc.date.available2008-04-16T10:43:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2007, roč. 53, č. 2, s. 7-14 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/64993
dc.description.abstractThe positional deviation (difference between the actual and target position) belongs to the important criteria that describe the performance of numerically controlled axes. The procedure for determination of such deviation is described in the international standard ISO 230-2:1997. This standard provides calculation of the positional deviation only in several discrete (measuring) points. Moreover it does not consider effects of the measuring instrument on the obtained results. The new methodology is adopted and it is enables estimation of the positional deviation in any point of the axis travel, together with the uncertainty of such estimate. Obtained results can be incorporated into a control system in the form of corrections enhancing positioning possibilities of individual axes. The paper introduces procedures that were verified by measurements for one linear axis. The more complicated situation occurs for testing the positioning accuracy in a plane or in a space respectively. Therefore possible solutions for determination the repeated positioning accuracy in any point of the plane are presented at the end of the paper, together with expression of the respective uncertainty.en
dc.format.extent266884 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2007-2/1550_HALAJ_Martin_KUREKOVA_Eva_PALENCAR_Rudolf_LOEBL_Tomas.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleThe positional deviation in two axesen
dc.title.alternativePresnosť polohovania v dvoch osiachen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enOdchýlka polohovania (rozdiel medzi skutočnou a požadovanou polohou) patria medzi významné kritéria opisujúce činnosť počítačovo riadených osí strojov. Postup na určenie takejto odchýlky sa uvádza v medzinárodnej norme ISO 230-2:1997. Táto norma poskytuje návod na výpočet odchýlky polohovania iba v niekoľkých diskrétnych bodoch (bodoch merania). Okrem toho neuvažuje vplyv meracieho zariadenia na získané výsledky. Preto sa navrhuje nová metodika, ktorá umožňuje odhad odchýlky polohovania v ľubovoľnom bode na osi, spolu s neistotou takéhoto odhadu. Získané výsledky sa dajú zahrnúť do riadiaceho systému vo forme korekcií umožňujúcich zlepšenie schopnosti polohovania jednotlivých osí. V článku sa uvádzajú postupy, ktoré boli meraniami overené pre jednu lineárnu os. Zložitejšia situácia platí pri testovaní presnosti polohovania v rovine, resp. v priestore. Preto sú na záver uvedené úvahy o možných postupoch pri vyjadrení opakovanej polohovateľnosti aj s neistotami v ľubovoľnom bode roviny.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record