Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMíková, Janaen
dc.contributor.authorIvan, Martinen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:26:35Z
dc.date.available2009-08-31T19:26:35Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71454
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku návrhu obnovy vozidlového parku firmy. Pro vypracování této práce byla vybrána firma ČSAD Logistik Ostrava, a.s., která byla ochotna podat potřebné informace související se sepsáním diplomové práce. V úvodu práce bude provedena samotná vstupní analýza činností firmy. Dále budou zmíněny základní pojmy související s metodou stanovení horní hranice pro vyřazení vozidla. Následující část se bude zabývat životními cykly. Stěžejní pro vypracování diplomové práce bude životní cyklus obnovy. Bude nastíněno, jaké metody můžeme použít pro výpočet optimální doby životnosti vozidla a pro stanovení horní hranice pro vyřazení vozidla. Podrobně bude popsána metoda využívající spojitých modelů a uveden postup dalšího výpočtu. Dále bude provedena analýza vozidlového parku, kterým firma disponuje a zvolena skupina vozidel, u kterých bude realizován výpočet optimální doby životnosti. Z výsledků budou uvedeny možnosti návrhu způsobu obnovy vozidlového parku. Na závěr bude vybrán způsob, jak by firma měla postupovat při obnově vozidlového parku s jednotlivými možnostmi financování.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with the proposal of company rolling stock renewal. ČSAD Logistik Ostrava, a.s. company was chosen to be the subject of this dissertation as the company managers were willing to provide the information necessary for working out the dissertation. The introduction of the dissertation will present the company business input analysis. Furthermore the basic terms will be mentioned connected with the method of determining the service life upper limit for putting a vehicle out of service. The subsequent part will feature the life cycles. The renewal life cycle will be the principal point for working out the dissertation. It will be outlined which methods may be used in order to calculate the optimum vehicle service life and to determine the upper limit for putting a vehicle out of service. The coherent model method will be described in detail, and the process of further calculation will be stated. Furthermore the analysis of the current company rolling stock available will be performed, and a group of vehicles will be chosen where the calculation of the optimum service life will be implemented. From the results proposals will be derived how to renew the rolling stock. In the conclusion the way will be chosen for the company how to proceed at the rolling stock renewal, with individual financing possibilities.en
dc.format59 l., [15] l. příl. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2408161 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoptimální doba životnostics
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectnáklady na údržbucs
dc.subjectobnova.cs
dc.subjectoptimum service lifeen
dc.subjectservice lifeen
dc.subjectmaintenance costen
dc.subjectrenewal.en
dc.titleNávrh obnovy vozidlového parku firmy.cs
dc.title.alternative-Vehicle Fleet Renewal Design of Transport Corporation.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902444cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeFamfulík, Janen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisIVA041_FS_N2301_2301T003_30_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam