Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKolat, Pavelen
dc.contributor.authorCihlář, Petren
dc.date.accessioned2009-08-31T21:24:11Z
dc.date.available2009-08-31T21:24:11Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71862
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractCIHLÁŘ, P. Jaderné reaktory a elektrárny nové generace s vyšší bezpečnosti. Ostrava: katedra energetiky - 361, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 50 s. Bakalářská práce, vedoucí: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Práce se zabývá revolučními projekty reaktorů IV. generace, určených pro nasazení kolem roku 2020 – 2030. Jednotlivé koncepty vycházejí ze studie mezinárodního fóra GIF, (Generation IV International Forum) sdružujícího deset států, které intenzivně využívají jadernou energetiku. Podrobným zhodnocením vybraly šest revolučních konceptů jaderných reaktorů. U těchto reaktorů se zabývám požadavky, které jsou na ně kladeny, z jakých reaktorových systémů vycházejí, kde jsou jejich technologické nedostatky a kde musí směřovat oblast dalšího vývoje. V závěru teoretické části uvádím výhody a nevýhody a celkové zhodnocení těchto systémů. V praktické části se zabývám výpočtem jaderné elektrárny s rychlým reaktorem o výkonu 800 MWe. Účelem výpočtu je určit tlakové ztráty v nejvíce zatíženém palivovém článku, průběhy teplot chladiva v reaktoru a celkový hmotnostní průtok chladiva reaktorem.cs
dc.description.abstractCIHLÁŘ, P. The Conception of New and Save Nuclear Reactors and Power Stations. Ostrava: Department of Energy - 361, Faculty of Mechanical Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2009, 50 p. Thesis, head: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. This work is about revolution project of nuclear reactors fourth generation. Which are going to start work about year 2020- 2030. Constituent concepts are obtain from exploration of International forum GIF, (Generation IV International Forum) which create asociation of ten countries which are intensively using nuclear energy. They chose intimate six revolucion concepts of nuclear reactors. My work was direct on conditions which reactors have to reach. From which reactor systems they obtain basics and where are their technological defects. And where they have to direct they reserch. In conclusion of theoretical part are adventages and disadvantages and overall evaluation of this systems. Practice part is direct on calculation of nuclear powerplan with fast reactor which has power 800MW. The purpose of calculation is determine pressure loss of most load fuel element, course of temperature coolant in reactor and total mass flow coolant in reactor.en
dc.format51 l. : il.cs
dc.format.extent1831389 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjaderné elektrárnycs
dc.subjectjaderné reaktorycs
dc.subjectNuclear Reactoren
dc.subjectPower Stationsen
dc.titleJaderné reaktory a elektrárny nové generace s vyšší bezpečnostics
dc.title.alternativeThe Conception of New nad Save Nuclear Reactors and Power Stationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903398cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeAnna, Nezhodováen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikyen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchProvoz a řízení v energeticecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisCIH051_FS_B2341_3907R004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam