Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMohyla, Petren
dc.contributor.authorTomeček, Jaroslaven
dc.date.accessioned2009-08-31T21:32:01Z
dc.date.available2009-08-31T21:32:01Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71903
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o vlivu tepelného zpracování nově vyvinuté nízkolegované žárupevné oceli T24 po svařování. Tato ocel má hlavní využití v tepelné energetice. Používá se na kotlové trubky, membránové stěny a potrubní komponenty. Ocel byla vyvinuta pro ultra-super- kritické parametry páry (nad 600 °C, nad 300 bar). Ocel se bude v rámci experimentu svařovat metodou 141. Jedná se o svařování netavící se elektrodou v ochranném inertním plynu. Tato metoda je vhodná pro svařování nízkolegovaných ocelí. Po svaření bude na polovině vzorků provedeno tepelné zpracování. Poté budou vzorky podrobeny destruktivním zkouškám a to konkrétně zkouška tvrdosti a metalografická zkouška. Cílem práce je určení vlivu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svaru za pokojové teploty, které souvisejí s odolností při tečení. Teoretickým předpokladem je, že velikost teploty tepelného zpracování po svařování zásadně ovlivňuje výsledné vlastnosti svarového spoje.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with the influence of heat treatment on newly developed, low-alloy, refractory steel T24 after welding. This steel is mainly used in the thermal energy industry. It is used for boiler pipes, membrane partitions and tubular components. The steal was developed for ultra-super-critical parameters of steam (over 600 °C, over 300 bar). The steel will be welded by the method 141. This evolves welding with a non-melting electrode in a protective inert gas. The method is suitable for welding low-alloy steels. The heat treatment will be conducted on half of the samples, after the welding. Afterwards the samples will be subjected to destructive tests, specifically the test of hardness and the metallographic test. The aim of the bachelor´s thesis is to determinate the influence of heat treatment on the mechanical proprieties of a weld at the room temperature, which relates to the resistence while creep. The theoretic presumption is that the temperature of heat treatment radically influences the final properties of a weld.en
dc.format.extent3772754 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectocel T24cs
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjectmembránové stěnycs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectsteel T24en
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectmembrane partitionsen
dc.subjectweldingen
dc.titleVliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svarového spoje oceli T24cs
dc.title.alternativeInfluence of Heat Treatment on Mechanical Properties of T24 Steelen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBřezina, Miloslaven
dc.date.accepted2009-06-12en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentNeuvedenocs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisTOM483_FS_B2341_2303R002_70_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam