Show simple item record

dc.contributor.advisorPeterková, Jindraen
dc.contributor.authorKubíčková, Hanaen
dc.date.accessioned2009-08-31T21:36:36Z
dc.date.available2009-08-31T21:36:36Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71927
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo vyhodnocení finančního zdraví společnosti Palírna U Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, a. s., za časový horizont let 2005 – 2007, pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy a porovnání jejich výsledků s největším konkurentem v odvětví, společností Stock Plzeň – Božkov, s. r. o. Východiskem pro vypracování diplomové práce byly teoretické základy, které vychází z odborné literatury a ze znalostí získaných studiem na vysoké škole. Tato část vysvětluje stěžejní pojmy této oblasti a prostřednictvím uvedených vzorců udává osnovu pro aplikační část diplomové práce. Na část teoretickou navazuje část aplikační, která zahrnuje charakteristiku společnosti Palírna U Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, a. s., zjištění jejího finanční zdraví a vzájemné srovnání s konkurentem. Porovnání je provedeno na základě analýzy poměrových ukazatelů, a analýzy bankrotních a bonitních modelů. Charakteristika druhé společnosti je uvedena v příloze č. 4. Z realizovaného zhodnocení finančního zdraví jsem dospěla k závěru, že obě firmy dosahují velmi dobrých výsledků. I přesto společnost Palírna U Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, a. s. vykazuje horší výsledky než konkurent. Z tohoto důvodu se čtvrtá kapitola věnuje doporučením, jimiž by se více přiblížila konkurentovi.cs
dc.description.abstractThe aim of thesis was to evaluate the financial health of Distillers The Green Tree – Starorežná Prostějov, joint-stock company, the time frame 2005 – 2007, selected using financial analysis tools and compared the results with the largest competitor in the industry, companies Plzeň Stock – Božkov Ltd. The starting point for drawing up the master's thesis was a theoretical basis, based on scientific literature and knowledge gained from studying at university. This section explains the core concepts of this field, and via these formulas gives the outline of the thesis application. The theoretical part of the follow-up application, which includes the characteristics of Distillers The Green Tree - Starorežná Prostějov, joint-stock company, the findings of financial analysis and the comparison with a competitor. Comparison is made on the basis of an analysis of the ratio of indicators, analysis models of bankruptcy and creditworthy models. What other company is listed in annex number 4. For evaluation of the realized financial health, I concluded that both companies achieve very good results. Despite the company Distillers The Green Tree – Starorežná Prostějov, joint-stock company, reported worse results than competitors. For this reason, the fourth chapter deals with the recommendation, which would come closer to competitors.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent510445 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectbonitní modelycs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectcreditworthy modelsen
dc.subjectbankruptcy modelsen
dc.titleVyhodnocení finančního zdraví konkrétního podnikucs
dc.title.alternativeEvaluating the Financial Health of the Existent Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200901286cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeBlažek, Milanen
dc.date.accepted2009-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKUB606_EKF_N6208_6208T020_00_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record