Komparace české ekologické daňové reformy s vybranými evropskými zeměmi

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80851

Show simple item record


dc.contributor.advisor Štěpánek, Martin en
dc.contributor.author Plevová, Monika en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:24:26Z
dc.date.available 2010-09-29T15:24:26Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80851
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V této bakalářské práci je porovnávána česká ekologická daňová reforma a ekologické daně s daněmi německými a finskými. V úvodní části jsou zachycena nezbytná teoretická východiska. Samotná ekologická daň je zde představena a jsou zde naznačeny její nejčastější kategorizace. Další část práce je zaměřena na zavádění ekologické daňové reformy v České republice a představuje tři nově zavedené daně – daň ze zemního plynu, pevných paliv a elektrické energie. Je zde rozebrána probíhající první etapa reformy a dále pak je naznačeno, jakou cestou se budou ubírat zbylé dvě plánované etapy. Ve třetí části práce jsou představeny reformy komparovaných zemí, srovnány sazby daní jednotlivých států se stanovenou minimální úrovní Směrnice 2003/96/EC. Současně je zde vysvětleno, jak jsou využity příjmy z ekologických daní a jaké účinky reforma v zemích má. Kapitola obsahuje také srovnání spotřeb výše zmíněných komodit, konkrétně spotřebu v domácnostech a v průmyslu. Dále jsou komparovány výnosy z daní a jejich podíl na HDP. cs
dc.description.abstract In this thesis I compare Czech ecological tax reform and ecological taxes with taxes of German and Finland. In preliminary part there are caught up inevitable theoretical resources. There is introduced ecological tax itself and there are indicated its most frequent categorization. Next part of thesis is focused on introduction of tax reform in the Czech Republic and introduces three new necessary taxes – natural gas tax, solid fuels tax and electrical energy tax. There is analyzed running first phase of the reform and there is indicated the way in which the other two planned parts are going to run. In the third part of the thesis there are introduced reforms of compared countries, compared tariffs of taxes of each state with defined minimal level of “Směrnice 2003/96/EC”. Simultaneously there is explained how are the incomes from ecological taxes used and what effects has the reform in these countries. Chapter contains also the comparison of consumption in above mentioned commodities, in the concrete consumption of private household and in industry. Furthermore there are compared revenues from taxes and its interest on HDP. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 446006 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ekologická daňová reforma cs
dc.subject ekologické daně cs
dc.subject průmyslová spotřeba cs
dc.subject spotřeba v domácnostech cs
dc.subject výnosy z ekologických daní cs
dc.subject environmental tax reform en
dc.subject environmental taxes en
dc.subject industrial consumption en
dc.subject domestic consumption en
dc.subject revenues from environmental taxes en
dc.title Komparace české ekologické daňové reformy s vybranými evropskými zeměmi cs
dc.title.alternative The Comparison of the Czech Ecological Tax Reform with the Chosen European Countries en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Lokajová, Jarmila en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis PLE107_EKF_B6202_6202R027_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PLE107_EKF_B6202_6202R027_2010.pdf 435.5Kb PDF View/Open
PLE107_EKF_B6202_6202R027_2010_zadani.pdf 207.8Kb PDF View/Open
PLE107_EKF_B6202_6202R027_2010_priloha.pdf 66.55Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics