Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtěpánek, Martinen
dc.contributor.authorPlevová, Monikaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:24:26Z
dc.date.available2010-09-29T15:24:26Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80851
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci je porovnávána česká ekologická daňová reforma a ekologické daně s daněmi německými a finskými. V úvodní části jsou zachycena nezbytná teoretická východiska. Samotná ekologická daň je zde představena a jsou zde naznačeny její nejčastější kategorizace. Další část práce je zaměřena na zavádění ekologické daňové reformy v České republice a představuje tři nově zavedené daně – daň ze zemního plynu, pevných paliv a elektrické energie. Je zde rozebrána probíhající první etapa reformy a dále pak je naznačeno, jakou cestou se budou ubírat zbylé dvě plánované etapy. Ve třetí části práce jsou představeny reformy komparovaných zemí, srovnány sazby daní jednotlivých států se stanovenou minimální úrovní Směrnice 2003/96/EC. Současně je zde vysvětleno, jak jsou využity příjmy z ekologických daní a jaké účinky reforma v zemích má. Kapitola obsahuje také srovnání spotřeb výše zmíněných komodit, konkrétně spotřebu v domácnostech a v průmyslu. Dále jsou komparovány výnosy z daní a jejich podíl na HDP.cs
dc.description.abstractIn this thesis I compare Czech ecological tax reform and ecological taxes with taxes of German and Finland. In preliminary part there are caught up inevitable theoretical resources. There is introduced ecological tax itself and there are indicated its most frequent categorization. Next part of thesis is focused on introduction of tax reform in the Czech Republic and introduces three new necessary taxes – natural gas tax, solid fuels tax and electrical energy tax. There is analyzed running first phase of the reform and there is indicated the way in which the other two planned parts are going to run. In the third part of the thesis there are introduced reforms of compared countries, compared tariffs of taxes of each state with defined minimal level of “Směrnice 2003/96/EC”. Simultaneously there is explained how are the incomes from ecological taxes used and what effects has the reform in these countries. Chapter contains also the comparison of consumption in above mentioned commodities, in the concrete consumption of private household and in industry. Furthermore there are compared revenues from taxes and its interest on HDP.en
dc.format.extent446006 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectekologická daňová reformacs
dc.subjectekologické daněcs
dc.subjectprůmyslová spotřebacs
dc.subjectspotřeba v domácnostechcs
dc.subjectvýnosy z ekologických danícs
dc.subjectenvironmental tax reformen
dc.subjectenvironmental taxesen
dc.subjectindustrial consumptionen
dc.subjectdomestic consumptionen
dc.subjectrevenues from environmental taxesen
dc.titleKomparace české ekologické daňové reformy s vybranými evropskými zeměmics
dc.title.alternativeThe Comparison of the Czech Ecological Tax Reform with the Chosen European Countriesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLokajová, Jarmilaen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskáen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPLE107_EKF_B6202_6202R027_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam