Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLednický, Václaven
dc.contributor.authorMaceáš, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:29:55Z
dc.date.available2010-09-29T15:29:55Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80956
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce jsou Technické památky v Ostravě. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V teoretické části uvádím základní informace o cestovním ruchu, vysvětluji pojem - technické památky, jejich dělení, využití, popř. význam v oblasti cestovního ruchu. V části praktické se zaměřuji na seznámení s městem Ostrava a technickými památkami, jež se v tomto městě nachází. Většinou se jedná o architektonicky velmi zajímavé celky, které určují nezaměnitelný ráz tohoto města. U nejznámějších technických památek (Hornické muzeum OKD, Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic) analyzuji jejich návštěvnost v uplynulých letech, částečně jejich zdroje financování. Pro účely páté kapitoly jsem provedl dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit povědomí, zájem a postoj společnosti k technickým památkám v Ostravě. Tato kapitola je doplněna grafy s krátkými komentáři. V závěru navrhuji opatření, které by mohlo učinit technické památky v Ostravě atraktivnějšími. Hlavním cílem mé bakalářské práce je za pomoci dostupných materiálů provést analýzu technických památek v Ostravě a přiblížit tyto památky širší veřejnosti.cs
dc.description.abstractThe topic of my bachelor thesis is the Technical Monuments in Ostrava. The thesis is divided into the six main chapters. In the theoretical part I explain the basic information of tourism, as well as I am trying to explain the term of an intelligible form - technical monuments, their separation, usage, or the importance for tourism. In the practical part I focus on getting acquainted with the city of Ostrava and the technical Monuments located in this city. Most of these Monuments are architecturally very interesting units which define the unique character of this city. I think that it is necessary to highlight their importance for the development of science and technology in this region. For the most technical Monuments (Hornické muzeum OKD, Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic) I analyze their attendance in recent years, some of their funding sources. For the purposes of the fifth chapter, I conducted a questionnaire survey, which aimed to establish awareness, interest and attitude to the technical Monuments in Ostrava. This chapter is accompanied by some graphs with brief comments. In the conclusion, I suggest measures, which would make the technical Monuments in Ostrava more attractive. The main objective of my bachelor work is using some available materials to analyze the technical Monuments in Ostrava and bring these monuments to the public.en
dc.format.extent20113030 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjecttechnikacs
dc.subjecttechnická památkacs
dc.subjectOstravacs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjecttourismen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjecttechnical monumenten
dc.subjectOstravaen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.titleTechnické památky v Ostravěcs
dc.title.alternativeTechnical Monuments in Ostravaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrček, Kamilen
dc.date.accepted2010-06-17en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika cestovního ruchucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisMAC691_EKF_B6208_6501R006_02_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam