Show simple item record

dc.contributor.advisorFrantišek, Ondřejen
dc.contributor.authorNovák, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:57:32Z
dc.date.available2010-09-29T15:57:32Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81475
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího mechanismu operačního stolu. Teoretická část se zabývá průzkumem trhu s operačními stoly. Jsou zde popsány výhody a nevýhody nejpouţívanějších typů operačních stolů. Dále je teoreticky popsán princip mechanismů a jejich kinematická analýza a syntéza. Cílem práce je navrhnout moţná řešení zvedacího mechanismu operačního stolu, který by fungoval jen na mechanických principech. Měl by vyhovovat všem poţadavkům, které na něj klade provoz nemocničního zařízení. Zdvih by měl být co moţná nejplynulejší s dostatečnými hodnotami. Potřebná šlapací síla by měla být zredukována na minimum, aby vyhovovala ergonomickému hledisku. Byly navrhnuty dvě varianty, z nichţ kaţdá byla podrobena kinematické analýze a syntéze. Dále byly pomocí metody optimalizace navrhnuty nejlepší parametry jednotlivých členů variant. Bohuţel ani jedna z variant nevykazuje potřebnou hodnotu zdvihu a zároveň šlapací síly, aby mohly být pouţity v chirurgické praxi. Proto bylo jejich moţné pouţití doporučeno pro veterinární ordinace.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the concept of the surgery table lifting mechanisms. The theoretical part describes exploration of the market with surgery tables. Advantages and disadvantages of the most used tables are described. Further there is a theoretical description of mechanisms principles. Kinematic analyses and syntheses are provided for two mechanisms. The thesis aim is to design feasible variants of the surgery table lifting mechanism, which would work purely on mechanical principals. It has to fill all demands requiring hospital conditions. The lifting should be as smooth and fast as possible. Necessary treading force should be reduced to minimum. The two variants have been designed; both have been subjected to kinematic analysis and synthesis. An optimization method has been used to optimize the most mechanism dimensions. Unfortunately none of the variant reached feasible lift rate and treading force. That’s why is using of these variant recommend to veterinary surgeries.en
dc.format.extent1602009 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoperační stůlcs
dc.subjectnávrh mechanismucs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectsurgery tableen
dc.subjectconcept of a mechanismen
dc.subjectoptimizationen
dc.titleNávrh zvedacího mechanismu operačního stolucs
dc.title.alternativeConcept of the Surgery Table Lifting Mechanismsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSzweda, Janen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department337 - Katedra mechanikyen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisNOV883_FS_B2341_3901R003_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record